96. pravidelné jednání Rady městské části

Orgán: Rada městské části Praha 14
Datum a čas jednání: 19. 9. 2022 15:00 - (není zadáno)
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
na obnovu nájmu bytu č. 1 o velikosti 1 + kk v č. p. 693, nám. Plk. Vlčka, a bytu č. 2 o velikosti 1 + kk v č. p. 694, nám. Plk. Vlčka, Praha 9
Číslo usnesení
553/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
2.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 1071, Bří Venclíků ul., Praha 9
Číslo usnesení
554/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
3.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 751, Maňákova ul., Praha 9
Číslo usnesení
555/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
4.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 758, Bryksova ul., Praha 9
Číslo usnesení
556/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
5.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 743, Maňákova ul., Praha 9
Číslo usnesení
557/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
6.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 694, nám. Plk. Vlčka ul., Praha 9
Číslo usnesení
558/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
7.
Jednání
na uzavření podnájemní smlouvy k bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 1135, Ronešova ul., Praha 9
Číslo usnesení
559/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
8.
Jednání
na uzavření podnájemní smlouvy k bytu č. 17 nacházející se v budově v č. p. 1134, Ronešova ul., Praha 9, k. ú. Černý Most
Číslo usnesení
560/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
9.
Jednání
na schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0481/2022/SMP14/1050 na stavební úpravy bytových jader, investice
Číslo usnesení
561/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
10.
Jednání
na schválení dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru č. 0669/2019/OSM/1070 ze dne 13. 12. 2019
Číslo usnesení
562/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
11.
Jednání
na záměr týkající se uzavření dodatku k nájemní smlouvě č.j. 0114/2021/SMP14/1070 ze dne 26. 4. 2021 v objektu č.p. 1067, ul. Vlčkova, Praha 14
Číslo usnesení
563/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
12.
Jednání
na uzavření smlouvy o podnájmu
Číslo usnesení
564/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kouklík Martin
Poř. číslo
13.
Jednání
na prodloužení smlouvy o podnájmu
Číslo usnesení
565/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kouklík Martin
Poř. číslo
14.
Jednání
na prodloužení smlouvy o podnájmu
Číslo usnesení
566/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kouklík Martin
Poř. číslo
15.
Jednání
na podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci vyhlášeného grantového řízení pro oblast adiktologických služeb na rok 2023 a vzetí na vědomí dokumentu „Akční plán protidrogové politiky Městské části Praha 14 na období 2023 – 2025“.
Číslo usnesení
567/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Krátký Jaromír
Poř. číslo
16.
Jednání
na podání žádostí o projekty dle popisu projektových záměrů v rámci vyhlášeného Grantového řízení pro oblast prevence kriminality pro MČ na rok 2023.
Číslo usnesení
568/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Krátký Jaromír
Poř. číslo
17.
Jednání
na přijetí volebního řádu Zastupitelstva městské části Praha 14
Číslo usnesení
569/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
18.
Jednání
na zřízení finančního a kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14, určení počtu členů výborů a jmenování předsedů, členů a tajemníků výborů zastupitelstva
Číslo usnesení
570/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
19.
Jednání
na pověření členů Zastupitelstva městské části Praha 14 opatřováním listin o právním jednání městské části Praha 14, jehož platnost podmiňuje zákon předchozím zveřejněním, schválením nebo souhlasem, doložkami, ve smyslu ust. § 43, zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů
Číslo usnesení
571/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
20.
Jednání
na pověření členů Zastupitelstva městské části Praha 14 k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství a k zastupování městské části Praha 14 na veřejných občanských obřadech a k poskytnutí příspěvku na úhradu zvýšených nákladů na úpravu jejich zevnějšku při konání těchto obřadů
Číslo usnesení
572/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
21.
Jednání
na poskytování odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 14
Číslo usnesení
573/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
22.
Jednání
na stanovení výše náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněnému členovi Zastupitelstva městské části Praha 14, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost
Číslo usnesení
574/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
23.
Jednání
k instrukcím QI 61-01-15 „Poskytování odměn neuvolněným členům ZMČ Praha 14, členům výborů ZMČ Praha 14, členům komisí RMČ Praha 14 a poskytování příspěvků členům ZMČ Praha 14”, QI 61-01-12 „Náhrady výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněných členů ZMČ Praha 14” a QI 61-01-14 „Poskytování náhrad cestovních výdajů”
Číslo usnesení
575/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
24.
Jednání
na 15. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2022
Číslo usnesení
576/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
25.
Jednání
na schválení darovací smlouvy s PetCenter CZ, s. r. o.
Číslo usnesení
577/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jelenová Zuzana, PhDr.
Poř. číslo
26.
Jednání
na změnu výše příplatků za vedení ředitelům základních a mateřských škol městské části Praha 14
Číslo usnesení
578/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jelenová Zuzana, PhDr.
Poř. číslo
27.
Jednání
na souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci projektu „Obědy pro děti“
Číslo usnesení
579/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jelenová Zuzana, PhDr.
Poř. číslo
28.
Jednání
na uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě čj. 01/10 ze dne 14. 7. 2010 uzavřené mezi příspěvkovou organizací Základní škola, Praha 9 – Černý Most, Bří. Venclíků 1140, IČO: 63832836 jako pronajímatelem a Ing. Jiřím Mamicou, IČO: 18443052 jako nájemcem
Číslo usnesení
580/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jelenová Zuzana, PhDr.
Poř. číslo
29.
Jednání
na vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem „Dodávka 30 školních PC pevných stanic pro ZŠ Chvaletická 918“
Číslo usnesení
581/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jelenová Zuzana, PhDr.
Poř. číslo
30.
Jednání
na vyhodnocení veřejné zakázky na služby „Rekonstrukce Domova seniorů Bojčenkova 1099 – správce stavby“ zadávané v nadlimitním řízení
Číslo usnesení
582/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
31.
Jednání
na uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0324/2022/OI_OddI/1050 na akci „ZŠ Vybíralova – rekonstrukce kuchyně a jídelny“
Číslo usnesení
583/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
32.
Jednání
na uzavření smlouvy o výpůjčce na pozemek parc.č. 793/1, k. ú. Kyje
Číslo usnesení
584/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
33.
Jednání
na uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc. č. 782/25, k. ú. Hloubětín se společností MIKROTECHNA s.r.o.
Číslo usnesení
585/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
34.
Jednání
na uzavření směnné smlouvy se společností Sipadus a.s.
Číslo usnesení
586/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
35.
Jednání
na uzavření nájemní smlouvy se společností CETIN, a.s. v zastoupení společností BOHEMIATEL, s.r.o. na stavbu "FTTH_Praha_14_Jahodnice-východ_FIS_PRJAH1"
Číslo usnesení
587/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
36.
Jednání
na uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 0264/2019/OSM/1070
Číslo usnesení
588/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
37.
Jednání
k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o vydání stanoviska k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 2726/5, k.ú. Kyje
Číslo usnesení
589/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
38.
Jednání
k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 491, k.ú. Černý Most
Číslo usnesení
590/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
39.
Jednání
k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 2653/2, k.ú. Kyje
Číslo usnesení
591/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
40.
Jednání
k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k bezúplatnému převodu s omezujícími podmínkami pozemků parc. č. 937/1 a parc. č. 937/2, k.ú. Kyje, na 10 let do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14
Číslo usnesení
592/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
41.
Jednání
k vyjádření se záměrem vybudování dočasných zemních kotev do pozemků ve svěřené správě nemovitostí MČ Praha 14
Číslo usnesení
593/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
42.
Jednání
na zpracování a podání žádosti v rámci výzvy IROP
Číslo usnesení
594/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Krátký Jaromír
Poř. číslo
43.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 739, Bobkova ul., Praha 9
Číslo usnesení
595/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
44.
Jednání
na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 670, Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, za podmínky ukončení stávajícího nájmu a vrácení stávajícího bytu
Číslo usnesení
596/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
45.
Jednání
na uzavření podnájemní smlouvy k bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 1134, Ronešova ul., Praha 9
Číslo usnesení
597/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
46.
Jednání
na uzavření podnájemní smlouvy k bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 1133, Ronešova ul., Praha 9
Číslo usnesení
598/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
47.
Jednání
na uzavření podnájemní smlouvy k bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 1133, Ronešova ul., Praha 9
Číslo usnesení
599/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
48.
Jednání
na uzavření podnájemní smlouvy k bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 1133, Ronešova ul., Praha 9
Číslo usnesení
600/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
49.
Jednání
aktualizace přílohy č. 1 k nařízení č. 21/2021 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád
Číslo usnesení
601/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
50.
Jednání
k vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem „Analýza digitální zralosti městské části Praha 14 a vytvoření plánu digitálního rozvoje“
Číslo usnesení
602/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Palát Adam, Ing.
96. pravidelné jednání Rady městské části
Orgán: Rada městské části Praha 14
Datum a čas jednání: 19. 9. 2022 15:00 - (není zadáno)

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...