91. pravidelné jednání Rady městské části

Orgán: Rada městské části Praha 14
Datum a čas jednání: 29. 6. 2022 15:00 - (není zadáno)
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 685, nám. Plk. Vlčka ul., Praha 9
Číslo usnesení
385/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
2.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 753, Kardašovská ul., Praha 9
Číslo usnesení
386/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
3.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 755, Kardašovská ul., Praha 9
Číslo usnesení
387/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
4.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 744, Maňákova ul., Praha 9
Číslo usnesení
388/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
5.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 846, Gen. Janouška ul., Praha 9
Číslo usnesení
389/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
6.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 767, Rochovská ul., Praha 9
Číslo usnesení
390/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
7.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 755, Kardašovská ul., Praha 9
Číslo usnesení
391/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
8.
Jednání
na uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 755, Kardašovská ul., Praha 9
Číslo usnesení
392/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
9.
Jednání
na přidělení bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 753, Maňákova ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 ve veřejném zájmu, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14
Číslo usnesení
393/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
10.
Jednání
na schválení prodloužení termínu k možnosti změny nájemních smluv na dobu neurčitou za podmínky zaplacení částky ve výši 16 736,- Kč za 1 m² podlahové plochy bytu
Číslo usnesení
394/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
11.
Jednání
na prodloužení smlouvy o podnájmu
Číslo usnesení
395/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kouklík Martin
Poř. číslo
12.
Jednání
na prodloužení smlouvy o podnájmu
Číslo usnesení
396/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kouklík Martin
Poř. číslo
13.
Jednání
na prodloužení smlouvy o podnájmu
Číslo usnesení
397/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kouklík Martin
Poř. číslo
14.
Jednání
na prodloužení smlouvy o podnájmu
Číslo usnesení
398/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kouklík Martin
Poř. číslo
15.
Jednání
k rezignaci člena Rady městské části Praha 14
Číslo usnesení
399/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
16.
Jednání
obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy o stanovení systému odpadového hospodářství hlavního města Prahy (vyhláška o odpadech)
Číslo usnesení
400/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
17.
Jednání
vyjádření MČ Praha 14 ke studii proveditelnosti záměru "Kyje - SERVISNÍ ZÁZEMÍ EMIL FREY"
Číslo usnesení
401/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
18.
Jednání
na 9. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2022
Číslo usnesení
402/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
19.
Jednání
na souhlas s realizací projektů financovaných v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) – Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I
Číslo usnesení
403/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jelenová Zuzana, PhDr.
Poř. číslo
20.
Jednání
na poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu pro podporu sportu, tělovýchovy a volného času pro rok 2022
Číslo usnesení
404/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jelenová Zuzana, PhDr.
Poř. číslo
21.
Jednání
k žádosti o přijmutí daru od společnosti IKEA Česká republika, s. r. o.
Číslo usnesení
405/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jelenová Zuzana, PhDr.
Poř. číslo
22.
Jednání
na uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků k zajištění akce MČ Praha 14
Číslo usnesení
406/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jelenová Zuzana, PhDr.
Poř. číslo
23.
Jednání
„VZT jednotky do školní kuchyně ZŠ Generála Janouška“
Číslo usnesení
407/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jelenová Zuzana, PhDr.
Poř. číslo
24.
Jednání
na zahájení jednání s Pražskou plynárenskou, a. s. o podstatné změně okolností v souladu s § 1765 občanského zákoníku
Číslo usnesení
408/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
25.
Jednání
na uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0215/2022/OI_OddI/1050 na akci „Izolační zeleň Českobrodská – I. etapa“
Číslo usnesení
409/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
27.
Jednání
na ukončení platnosti rámcové dohody č.: 0087/2021/OD/1101 "Opravy motoristických a nemotoristických komunikací" s firmou Jiří Toman
Číslo usnesení
410/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
28.
Jednání
na zahájení veřejné zakázky na služby „Správce stavby – Rekonstrukce domova seniorů Bojčenkova 1099“ zadávané v nadlimitním řízení
Číslo usnesení
411/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
29.
Jednání
na zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Výměna uzavíracích armatur na ÚT v budově ZŠ Generála Janouška“
Číslo usnesení
412/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jelenová Zuzana, PhDr.
Poř. číslo
30.
Jednání
na vyhodnocení veřejné zakázky na stavební práce „ZŠ Vybíralova – rekonstrukce kuchyně a jídelny“ zadávané formou otevřeného podlimitního řízení
Číslo usnesení
413/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
31.
Jednání
na uzavření dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě o dílo ze dne 31.8.2020 uzavřené na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: „Výměny podlahových krytin v objektech spravovaných Správou majetku Praha 14, a.s.“
Číslo usnesení
414/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
32.
Jednání
na podání žádosti o svěření pozemku parc. č. 793/1, k. ú. Kyje, do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14
Číslo usnesení
415/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
33.
Jednání
na uzavření Dohody o ukončení pachtovní smlouvy č. 0611/2016/OSM/1070 ze dne 30. 11. 2016
Číslo usnesení
416/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
34.
Jednání
na schválení dalšího postupu pří výstavbě Polyfunkčního domu Černý Most, spolupráce se společností Dostupné bydlení České spořitelny, a.s., IČO:14261928, se sídlem Budějovická 1518/13b, Michle, 140 00 Praha 4
Číslo usnesení
417/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
35.
Jednání
na schválení Výroční zprávy a účetní závěrky akciové společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. za rok 2021 a souhlas s rozdělením zisku akciové společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. za rok 2021 ve výši 20 962,47 Kč a jiného výsledku hospodaření minulých let ve výši -722 982,84 Kč - v působnosti valné hromady společnosti Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 25622684
Číslo usnesení
418/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
36.
Jednání
na převod peněžních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 917
Číslo usnesení
419/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jelenová Zuzana, PhDr.
Poř. číslo
37.
Jednání
obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo usnesení
420/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
38.
Jednání
na schválení Účetní závěrky roku 2021 společnosti Technické služby Prahy 14 SP, s.r.o., IČO: 24249955, se sídlem Českobrodská 248/50, Hloubětín, 198 00 Praha 9 a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021, předkládaný Radě městské části Praha 14, jako jedinému společníkovi v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Prahy 14 SP, s.r.o., IČO: 24249955
Číslo usnesení
421/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
39.
Jednání
na předkládání materiálu valné hromadě společnosti TS Prahy 14 SP, s.r.o. - v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Prahy 14 SP, s.r.o., IČO: 24249955
Číslo usnesení
422/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
40.
Jednání
k Memorandu o spolupráci mezi městskou částí Praha 14 a hlavním městem Prahou, se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1 při zajištění infrastrukturních potřeb a kapacit v oblasti základního vzdělávání na území městské části Praha 14
Číslo usnesení
423/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
91. pravidelné jednání Rady městské části
Orgán: Rada městské části Praha 14
Datum a čas jednání: 29. 6. 2022 15:00 - (není zadáno)

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...