93. pravidelné jednání Rady městské části

Orgán: Rada městské části Praha 14
Datum a čas jednání: 1. 8. 2022 15:00 - (není zadáno)
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
schválení Jednacího řádu Rady městské části Praha 14
Číslo usnesení
458/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
2.
Jednání
na schválení uzavření dodatku k nájemní smlouvě č.j. NAN/11/04/4259/2002 ze dne 3. 4. 2002 v objektu č.p. 768, ul. Bryksova, Praha 14
Číslo usnesení
459/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
3.
Jednání
na uzavření nájemní smlouvy prostoru nesloužícího podnikání v objektu č.p. 67 ulice Baštýřská, Praha 9 – Hostavice
Číslo usnesení
460/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
4.
Jednání
na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 844, Generála Janouška ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14
Číslo usnesení
461/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
5.
Jednání
na 11. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2022
Číslo usnesení
462/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
6.
Jednání
připomínky k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2011 Sb., hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ve změně pozdějších předpisů (příloha č. 1.)
Číslo usnesení
463/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
7.
Jednání
k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0260/2022/OI_OddI/1050 na akci "Energetická renovace objektu Poliklinika Černý Most - Parník III"
Číslo usnesení
464/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
8.
Jednání
k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0046/2022/OI/1050 na akci "Rekonstrukce gastroprovozu objektu Parník"
Číslo usnesení
465/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
9.
Jednání
k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. j. 0596/2020/OI/1101 „Projekční práce Komunitní centrum Splavná“
Číslo usnesení
466/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
10.
Jednání
k převodu peněžních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 – Černý Most, Vybíralova 964
Číslo usnesení
467/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jelenová Zuzana, PhDr.
Poř. číslo
11.
Jednání
na schválení podmínek a vyhlášení otevřené dvoufázové výtvarné projektové soutěže o návrh "Vybíralka 2024 – umění pro Vybíralku“
Číslo usnesení
468/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jelenová Zuzana, PhDr.
Poř. číslo
12.
Jednání
k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Výměna uzavíracích armatur na ÚT v budově ZŠ Generála Janouška – opakované řízení“
Číslo usnesení
469/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jelenová Zuzana, PhDr.
Poř. číslo
13.
Jednání
k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o nové stanovisko k převzetí pozemků parc. č. 708/38 a 708/39, k. ú. Hloubětín, do svěřené správy městské části Praha 14
Číslo usnesení
470/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
14.
Jednání
k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 1815/3, k. ú. Kyje
Číslo usnesení
471/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
15.
Jednání
k uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 2626/1, katastrální území Kyje
Číslo usnesení
472/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
16.
Jednání
k uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o realizaci programu primární prevence rizikového chování na základních školách zřízených městskou částí Praha 14 čj.: 0485/2019/OSVZ OddE/1100 ze dne 26. 8. 2019 mezi městskou částí Praha 14 a Prev-Centrem z.ú.
Číslo usnesení
473/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Krátký Jaromír
Poř. číslo
17.
Jednání
k nákupu energií na Českomoravské komoditní burze pro městskou část Praha 14 a její příspěvkové organizace, Správu majetku Praha 14, a. s. a TSP 14 SP, s.r.o.
Číslo usnesení
474/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
18.
Jednání
na vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem „Poskytování služeb projektové a procesní podpory“
Číslo usnesení
475/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
19.
Jednání
na vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby „Modernizace webových stránek městské části Praha 14“
Číslo usnesení
476/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Krátký Jaromír
Poř. číslo
20.
Jednání
připomínky MČ Praha 14 k návrhu změny Z 3499/26 Územního plánu SÚ hl. m. Prahy
Číslo usnesení
477/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
21.
Jednání
k podání žádosti o dotaci - Projekt Integrace držitelů dočasné ochrany na Praze 14 v roce 2022
Číslo usnesení
478/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kouklík Martin
Poř. číslo
22.
Jednání
informace o spolupráci s TSK hl. m. Prahy, a.s. při dopravních omezeních a uzavírkách na významných dopravních tazích procházejících MČ Praha 14
Číslo usnesení
479/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
23.
Jednání
k uzavření Smlouvy o zajištění stravovacích služeb a dodávek obědů pro žáky a zaměstnance ZŠ Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964 mezi Základní školou, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964 a spol. Globus ČR, v.o.s.
Číslo usnesení
480/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jelenová Zuzana, PhDr.
Poř. číslo
24.
Jednání
k dalšímu postupu ve věci náhrady škody na služebním vozidle
Číslo usnesení
481/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Koplíková Eva, Mgr.
93. pravidelné jednání Rady městské části
Orgán: Rada městské části Praha 14
Datum a čas jednání: 1. 8. 2022 15:00 - (není zadáno)

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...