20. připomínky MČ Praha 14 k návrhu změny Z 3499/26 Územního plánu SÚ hl. m. Prahy

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 477/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac
Městská část Praha 14
Rada městské části

U S N E S E N Í


93. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 01.08.2022

č. 477/RMČ/2022


připomínky MČ Praha 14 k návrhu změny Z 3499/26 Územního plánu SÚ hl. m. Prahy


Rada městské části


I. bere na vědomí

 1. informaci o probíhajícím veřejném projednávání změny Z 3499/26 Územního plánu SÚ hl.m. Prahy

  0

II. nesouhlasí

 1. s návrhem zařazení této projednávané změny do kategorie SO3 doporučené v rámci VVURU

  0

III. požaduje

 1. dodržet navrhovanou změnu Z 3499 ve funkční ploše SP z důvodu předpokládaného doplňujícího využití s navazujícími plochami pro sport v rámci změny Z 3068/10 a Z 3566/34 a tuto připomínku považuje za zásadní připomínku 

  0

IV. ukládá

 1. podepsat  dopis  "připomínka MČ Praha 14 k návrhu změny Z 3499/26" adresovaný odboru územního rozvoje MHMP Jungmannova 35/29, Praha 1   

  Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

  Termín plnění: 03.08.2022

  0


Na vědomí:

OSM

20. připomínky MČ Praha 14 k návrhu změny Z 3499/26 Územního plánu SÚ hl. m. Prahy
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 477/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...