14. k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 1815/3, k. ú. Kyje

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 471/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac
Městská část Praha 14
Rada městské části

U S N E S E N Í


93. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 01.08.2022

č. 471/RMČ/2022


k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 1815/3, k. ú. Kyje


Rada městské části


I. souhlasí

  1. s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene strpět elektrické a telefonní vedení a vodoměrnou šachtu, průchod a průjezd k pozemku parc. č. 1815/3, k. ú. Kyje  s panem Václavem Janatou, za jednorázovou náhradu ve výši 106 450,- Kč bez DPH, dle přílohy č. 8

    0

II. ukládá

  1. zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene strpět elektrické a telefonní vedení a vodoměrnou šachtu, průchod a průjezd k pozemku parc. č. 1815/3, k. ú. Kyje dle bodu I.

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 15.09.2022

    0


Na vědomí:

OSM, OPKČ, OŘEŠ

14. k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 1815/3, k. ú. Kyje
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 471/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...