17. pravidelné jednání Rady městské části

Orgán: Rada městské části Praha 14
Datum a čas jednání: 3. 5. 2023 15:00 - (není zadáno)
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
na souhlas s navýšením kapacity školy a školní jídelny - výdejny u Základní školy, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16, příspěvková organizace v souladu s §7 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolanými invazí vojsk Ruské federace - Lex Ukrajina
Číslo usnesení
231/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
2.
Jednání
na poskytnutí účelového příspěvku mateřským a základním školám zřízeným městskou částí Praha 14 určeného na realizaci části opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací v roce 2023, v rámci školního roku 2022/2023
Číslo usnesení
232/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
3.
Jednání
na 7. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2023
Číslo usnesení
233/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
4.
Jednání
k žádosti na uzavření Dodatku č. 3 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci číslo INO/16/06/000399/2021
Číslo usnesení
234/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
5.
Jednání
ke změně hodnotící komise k veřejné zakázce na stavební práce „MŠ Kostlivého – Rekonstrukce elektroinstalace“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení
Číslo usnesení
235/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
6.
Jednání
ke změně hodnotící komise k veřejné zakázce na stavební práce „ZŠ Chvaletická – Divadelní sál“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení
Číslo usnesení
236/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
7.
Jednání
ke změně hodnotící komise k veřejné zakázce na stavební práce „Vybudování učeben pro ZŠ Vybíralova a MŠ Jahoda“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení
Číslo usnesení
237/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
8.
Jednání
na prodloužení projektu „Modernizace zařízení a vybavení učeben III“
Číslo usnesení
238/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
9.
Jednání
k zahájení přípravných prací na veřejném osvětlení - akce „Izolační zeleň Českobrodská – etapa II“
Číslo usnesení
239/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
10.
Jednání
k rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějšího návrhu v 2.fázi soutěže o návrh s názvem "VYBÍRALKA 2024 Umění pro Vybíralku"
Číslo usnesení
240/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Tománková Soňa
Poř. číslo
12.
Jednání
k projektu Strategie udržitelného rozvoje 2025+
Číslo usnesení
241/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Liška Jan, Ing.
Poř. číslo
13.
Jednání
na uzavření darovací smlouvy se společností Coca-Cola
Číslo usnesení
242/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Liška Jan, Ing.
Poř. číslo
14.
Jednání
na uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 0121/2022/OSM/1070 se společností Sparta Černý Most, s.r.o., IČO: 64580091
Číslo usnesení
243/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
15.
Jednání
na uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 1663/1, o výměře 249 m2, katastrální území Kyje
Číslo usnesení
244/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
16.
Jednání
na uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 1663/1, o výměře 374 m2, katastrální území Kyje
Číslo usnesení
245/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
17.
Jednání
k žádosti o souhlas s nahlášením sídla firmy na adrese trvalého pobytu Ing. Noorudin Abrat
Číslo usnesení
246/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
18.
Jednání
k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 2670/1 v k.ú. Kyje
Číslo usnesení
247/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
19.
Jednání
k uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě se společností T-Mobile Czech Republic a.s., IČO: 64949681, ke stavbě  "FIS_FTTH_CZ_2950_335404_00126_Praha_Černý_Most_A, PL-212022"
Číslo usnesení
248/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
20.
Jednání
k záměru prodeje pozemků pod trafostanicemi parc. č. 75/2, k.ú. Hloubětín, 958/3, k.ú. Hostavice, 678/38, k.ú. Kyje, 207/2, k.ú. Kyje společnosti PREdistribuce a.s., zastoupenou AVL CZ s.r.o., na základě znaleckých posudků dodaných žadatelem
Číslo usnesení
249/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
21.
Jednání
na uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s tří měsíční výpovědní lhůtou na část pozemku parc.č. 2252, k.ú. Kyje, který je ve svěřené správě nemovitostí MČ Praha 14, za účelem provozování předzahrádky
Číslo usnesení
250/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
22.
Jednání
k obecně závazné vyhlášce o omezení spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích na území hl. města Prahy
Číslo usnesení
251/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
24.
Jednání
k uzavření smlouvy o spolupráci v oblasti zprostředkování pojištění se spol. MARSH, s.r.o.
Číslo usnesení
252/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Koplíková Eva, Mgr.
Poř. číslo
25.
Jednání
na zahájení veřejné zakázky na stavební práce „ZŠ Bří Venclíků – rekonstrukce kuchyně“ zadávané formou otevřeného podlimitního řízení
Číslo usnesení
253/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
26.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 747, Bobkova ul., Praha 9
Číslo usnesení
254/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
27.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 764, Rochovská ul., Praha 9
Číslo usnesení
255/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
28.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 753, Kardašovská ul., Praha 9
Číslo usnesení
256/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
29.
Jednání
na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 693, nám. Plk. Vlčka, Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14
Číslo usnesení
257/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
30.
Jednání
na zahájení otevřeného řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem „Pojištění městské části Praha 14“
Číslo usnesení
258/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Koplíková Eva, Mgr.
Poř. číslo
31.
Jednání
k uzavření smluv o zapojení do projektu v rámci systému Corrency a poskytnutí finančního daru
Číslo usnesení
259/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
17. pravidelné jednání Rady městské části
Orgán: Rada městské části Praha 14
Datum a čas jednání: 3. 5. 2023 15:00 - (není zadáno)

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...