17. na uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc. č. 172/2, k. ú. Kyje, o výměře 9 m2

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 525/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


28. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 28.08.2023

č. 525/RMČ/2023


na uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc. č. 172/2, k. ú. Kyje, o výměře 9 m2


Rada městské části Praha 14


I. doporučuje

  1. schválit  uzavření kupní smlouvy na odkup části pozemku parc. č.172/2, k. ú. Kyje, o výměře 9 m2, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 81.900,- Kč , dle přílohy č. 6

    0

II. ukládá

  1. zajistit předložení  kupní smlouvy na odkup pozemku parc. č. 172/2, k. ú. Kyje, na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 07.09.2023

    0


Na vědomí:

OSM, OŘEŠ,OPKČ

17. na uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc. č. 172/2, k. ú. Kyje, o výměře 9 m2
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 525/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...