15. na Závěrečný účet městské části Praha 14 za rok 2021

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 333/RMČ/2022
Předkladatel: Mária Ševčíková
Městská část Praha 14
Rada městské části

U S N E S E N Í


89. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 06.06.2022

č. 333/RMČ/2022


na Závěrečný účet městské části Praha 14 za rok 2021


Rada městské části


I. souhlasí

 1. s celoročním hospodařením a závěrečným účtem městské části Praha 14 za rok 2021 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 s výhradou chyb a nedostatků a přijímá opatření k odstranění chyb a nedostatků ve formě Příkazu starosty č. 3/2022

  0

 2. s plněním příjmů a čerpáním výdajů městské části Praha 14 za rok 2021

  příjmy                                                                                         861.535,66 tis. Kč

  výdaje                                                                                        718.846,30 tis. Kč

  z toho:

  kapitálové                                                                                  299.838,66 tis. Kč

  běžné                                                                                        419.007,64 tis. Kč

  financování                                                                              -142.689,36 tis. Kč

  dle příloh č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11

  0

 3. s plněním finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za rok 2021 s hospodářským výsledkem před zdaněním ve výši 55.187 tis. Kč dle přílohy č. 7

  0

II. ukládá

 1. předložit závěrečný účet městské části Praha 14 za rok 2021 na jednání Zastupitelstva městské části Praha 14

  Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka

  Termín plnění: 23.06.2022

  0


Na vědomí:

OŘEŠ, odbory úřady, příspěvkové organizace, SMP14, a .s., 

Technické služby Praha 14 SP, s. r. o.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...