24. k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k záměru prodeje části pozemku parc. č. 2647/1, k.ú. Hloubětín, ostatní plocha, ostatní komunikace, ve vlastnictví Hl. m. Prahy

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 490/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


27. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 14.08.2023

č. 490/RMČ/2023


k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k záměru prodeje části pozemku parc. č. 2647/1, k.ú. Hloubětín, ostatní plocha, ostatní komunikace, ve vlastnictví Hl. m. Prahy


Rada městské části Praha 14


I. nesouhlasí

  1. se záměrem prodeje části pozemku parc. č. 2647/1, k.ú. Hloubětín ve vlastnictví Hl. m. Prahy manželům Voříškovým, kteří jsou majiteli přilehlého pozemku parc. č. 1231, k.ú. Kyje

    0

II. ukládá

  1. zajistit odeslání usnesení odboru hospodaření s majetkem MHMP

    0


Na vědomí:

OSM,OŘEŠ

24. k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k záměru prodeje části pozemku parc. č. 2647/1, k.ú. Hloubětín, ostatní plocha, ostatní komunikace, ve vlastnictví Hl. m. Prahy
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 490/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...