37. k vyjádření městské části Praha 14 k zahájení zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů záměru „Servisní zázemí Emil Frey - Kyje" zpracované dle přílohy č. 3 zákona

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 458/RMČ/2023
Předkladatel: Tománková Soňa
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


26. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 24.07.2023

č. 458/RMČ/2023


k vyjádření městské části Praha 14 k zahájení zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů záměru „Servisní zázemí Emil Frey - Kyje" zpracované dle přílohy č. 3 zákona


Rada městské části Praha 14


I. se seznámila

 1. se zahájením zjišťovacího řízení a oznámením záměru zpracovaného dle přílohy č. 3 zákona  č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákona) pro záměr „Servisní zázemí Emil Frey - Kyje"

   

  0

II. konstatuje, že

 1. -   záměr  "Servisní zázemí  Emil Frey - Kyje" spočívá v umístění  vlastního objektu servisního střediska obdélnikového půdorysu 108,2 x 20,75 m s plochou střechou ve dvou úrovních (osazeno fotovoltaickými panely) s patřičným zázemím  a souvisejícími zpevněnými plochami v severní části pozemku  parc. č. 2589/9 kat. území Kyje

  - ve východní části podél ulice Ocelkova je navržena odstavná a parkovací plocha  pro vozy modelových řad značek 

  -  zbylá část pozemku v jižní části od účelové komunikace (pro sousední areál Electro World) k ul. Chlumecká nebude využívána

  - celkový počet parkovacích míst je stanoven na 334 stání pro osobní automobily 

  - hlavní příjezd je z ulice Skorkovská a druhý vjezd (nouzový příp. provozní) do areálu z účelové komunikace
  - celkově má být vysazeno 120 ks stromů, 313 ks keřů a 96 popínavých rostlin

  - oplocení areálu bude pozinkované průmyslové oplocení z plotových panelů o výšce 1,5 m

   

  0

III. požaduje

 1. doplnit do další fáze projektové přípravy záměru 

  - podrobné posouzení a vyhodnocení dopravního řešení  po zprovoznění prodloužené  komunikace Ocelkovy (stavba č. 0211 Lipnická - Ocelkova),  a to včetně připravované světelné křižovatky Ocelkova x Skorkovská (SSZ č. 9.954)  

  - návrh vhodných opatření k prevenci a minimalizaci negativních vlivů způsobených příspěvkem záměru ke světelnému znečistění

  - využítí městského standardu plánování, výsadby a péče o uliční stromořadí jako významného prvku modrozelené infrastruktury pro adaptaci na změnu klimatu a  technické a kvalitativní požadavky  schválené usnesením Rady hl.m. Prahy č. 2720 ze dne 8. 11. 2021 a standardu hospodaření se srážkovými vodami na území hl. m. Prahy

   

  0

 2. provést pro fázi realizace vlastního záměru protihlukové stěny  a minimalizovat tak rizika překročení denního hygienického limitu pro hluk ze stavební činnosti ve směru k nejbližší obytné zástavbě, které budou zároveň sloužit jako clony proti šíření prašnosti do okolí

   

  0

IV. ukládá

 1. sdělit vyjádření městské části Praha 14 k oznámení záměru „Servisní zázemí Emil Frey - Kyje" zpracovaného dle přílohy č. 3 zákona  odboru ochrany prostředí  Magistrátu hl. m. Prahy 

  Zodpovídá: Soňa Tománková, místostarostka

  Termín plnění: 01.08.2023

  0


Na vědomí:

OD. OŽP

 

37. k vyjádření městské části Praha 14 k zahájení zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů záměru „Servisní zázemí Emil Frey - Kyje" zpracované dle přílohy č. 3 zákona
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 458/RMČ/2023
Předkladatel: Tománková Soňa

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...