51. vyjádření městské části Praha 14 k oznámení, dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, k záměru "Zahradní čtvrť Robotnice, Horní Počernice"

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 418/RMČ/2023
Předkladatel: Tománková Soňa
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


24. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 26.06.2023

č. 418/RMČ/2023


vyjádření městské části Praha 14 k oznámení, dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, k záměru "Zahradní čtvrť Robotnice, Horní Počernice"


Rada městské části Praha 14


I. se seznámila

 1. 1.    se zahájením zjišťovacího řízení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, záměru  „Zahradní čtvrť Robotnice, Horní Počernice“

  0

II. požaduje

 1.  širší dopravní posouzení okružní křižovatky ulice Chlumecká, při napojení projednávaného záměru podjezdem pod PO510 a to včetně intenzit a přitížení v souvislosti s možným přerozdělením dopravy z ulic Náchodská a Českobrodská, neboť nová páteřní komunikace bude tvořit poptávanou radiální vazbu

  0

 2. realizovat propojení posuzovaného záměru  s okružní křižovatkou také pro bezmotorovou dopravu a komunikaci pro pěší v celé délce veřejně prospěšné stavby 58/DK/25. Upozorňujeme, že u navrženého rozšíření komunikace + oddělená cyklotrasa A441 v ulici Stoliňská je navržen chodník, který končí u výhybny.

  0

III. ukládá

 1. sdělit vyjádření městské části Praha 14 k oznámení záměru „Zahradní čtvrť Robotnice, Horní Počernice“  Magistrátu hl. m. Prahy – Odbor ochrany prostředí

  Zodpovídá: Soňa Tománková, místostarostka

  Termín plnění: 26.06.2023

  0


Na vědomí:

OSM

51. vyjádření městské části Praha 14 k oznámení, dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, k záměru "Zahradní čtvrť Robotnice, Horní Počernice"
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 418/RMČ/2023
Předkladatel: Tománková Soňa

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...