25. k podnětu na změnu Územního plánu SÚ hlavního města Prahy na část pozemku parc. č. 1302/3 a 1304/5 kat. území Hloubětín z LR a OB

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 395/RMČ/2023
Předkladatel: Tománková Soňa
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


24. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 26.06.2023

č. 395/RMČ/2023


k podnětu na změnu Územního plánu SÚ hlavního města Prahy na část pozemku parc. č. 1302/3 a 1304/5 kat. území Hloubětín z LR a OB


Rada městské části Praha 14


I. nesouhlasí

  1. s podnětem na změnu Územního plánu SÚ hlavního města Prahy (dále jen "ÚP") části pozemku parc.č. 1302/3 a 1304/5 kat. území Hloubětín z LR na OB a požaduje tuto plochu ponechat i nadále jako zeleň, aby  se vytvořil souvislý  místní park i se sousedními pozemky při ul. K Hutím  

    0

II. ukládá

  1. zajistit odeslání tohoto usnesení Rady MČ Praha 14  i s podnětem na pořízení změny ÚP části pozemku parc.č. 1302/3 a 1304/5 kat.území Hloubětín pořizovateli ÚP odboru územního rozvoje MHMP 

    Zodpovídá: Soňa Tománková, místostarostka

    Termín plnění: 30.06.2023

    0


Na vědomí:

OSM

25. k podnětu na změnu Územního plánu SÚ hlavního města Prahy na část pozemku parc. č. 1302/3 a 1304/5 kat. území Hloubětín z LR a OB
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 395/RMČ/2023
Předkladatel: Tománková Soňa

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...