24. k podnětu na pořízení změny Územního plánu SÚ hlavního města Prahy zkráceným postupem na části pozemku parc. č. 2575/483 kat. území Kyje ze ZP a ZMK na OB-B

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 394/RMČ/2023
Předkladatel: Tománková Soňa
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


24. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 26.06.2023

č. 394/RMČ/2023


k podnětu na pořízení změny Územního plánu SÚ hlavního města Prahy zkráceným postupem na části pozemku parc. č. 2575/483 kat. území Kyje ze ZP a ZMK na OB-B


Rada městské části Praha 14


I. nesouhlasí

 1. s podnětem na pořízení změny Územního plánu SÚ hlavního města Prahy (dále jen "ÚP") zkráceným způsobem na části pozemku parc.č. 2575/483 kat. území Kyje ze ZP a ZMK na OB-B,  aby nedocházelo ke zmenšování plochy zeleně, která spoluvytváří se sousedními pozemky  lokalitní - rekreační park procházející od východu k západu a oddělující odlišnou strukturu zástavby v dotčeném území,  a který je zachován i v návrhu Metropolitního plánu 

   

  0

II. ukládá

 1. zajistit odeslání usnesení Rady MČ Praha 14 spolu s podnětem na změnu ÚP k dalšímu řízení pořizovateli změn odboru územního rozvoje MHMP

  Zodpovídá: Soňa Tománková, místostarostka

  Termín plnění: 30.06.2023

  0


Na vědomí:

OSM

24. k podnětu na pořízení změny Územního plánu SÚ hlavního města Prahy zkráceným postupem na části pozemku parc. č. 2575/483 kat. území Kyje ze ZP a ZMK na OB-B
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 394/RMČ/2023
Předkladatel: Tománková Soňa

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...