1. k uzavření smluv o zapojení do projektu v rámci systému Corrency a poskytnutí finančního daru

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 197/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


15. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 17.04.2023

č. 197/RMČ/2023


k uzavření smluv o zapojení do projektu v rámci systému Corrency a poskytnutí finančního daru


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

 1. uzavření smluv o zapojení do projektu v rámci systému Corrency a poskytnutí finančního daru dle vzoru uvedeného v příloze č. 1 tohoto usnesení, a to s jednotlivými obdarovanými (příjemci) uvedenými v příloze č. 2 tohoto usnesení

  0

II. pověřuje

 1. společnost CorCo Systems a.s., IČO: 11968613, se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 uzavřením (podpisem) smluv o zapojení do projektu v rámci systému Corrency a poskytnutí finančního daru dle vzoru uvedeného v příloze č. 1 tohoto usnesení, a to s jednotlivými obdarovanými (příjemci) uvedenými v příloze č. 2 tohoto usnesení, na základě plné moci vystavené starostou městské části Praha 14

  0

III. ukládá

 1. Jiřímu Zajacovi, starostovi městské části Praha 14

  zajistit všechna právní jednání k provedení bodu I. a II. tohoto usnesení, včetně vystavení plné moci společnosti CorCo Systems a.s., IČO: 11968613, se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8, k uzavírání (podpisu) smluv o zapojení do projektu v rámci systému Corrency a poskytnutí finančního daru za městskou část Praha 14 

  Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

  Termín plnění: 28.04.2023

  0


Na vědomí:

OSŘK, OŘEŠ, OPKČ

1. k uzavření smluv o zapojení do projektu v rámci systému Corrency a poskytnutí finančního daru
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 197/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (3)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...