17. k postupu ve věci škody způsobené městské části jejím zaměstnancem

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 162/RMČ/2023
Předkladatel: Koplíková Eva, Mgr.
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


13. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 27.03.2023

č. 162/RMČ/2023


k postupu ve věci škody způsobené městské části jejím zaměstnancem


Rada městské části Praha 14


I. bere na vědomí

 1. Protokol o škodě č. 4/22 ze dne 22. 3. 2023 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

  0

II. souhlasí

 1. s tím, že městská část Praha 14 nebude uplatňovat náhradu škody ve výši 5.000 Kč po              , zaměstnankyni městské části Praha 14, zařazené do Úřadu městské části Praha 14, která byla způsobena v souvislosti s projektem č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_l 19/0014754 „Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 III" a představuje spoluúčast na pojistné události

  0

III. ukládá

 1. informovat zaměstnance o přijatém usnesení v bodě II. tohoto usnesení

  Zodpovídá: Mgr. Eva Koplíková, tajemník

  Termín plnění: 31.03.2023

  0


Na vědomí:

KÚ - ÚKŘ, OSŘK, OŘEŠ, OPKČ

17. k postupu ve věci škody způsobené městské části jejím zaměstnancem
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 162/RMČ/2023
Předkladatel: Koplíková Eva, Mgr.

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...