7. na způsob financování investiční akce „Rekonstrukce a nástavba Domova seniorů Bojčenkova“ a na rozšíření rozsahu zmocnění Rady městské části Praha 14 k provádění souvisejících rozpočtových opatření

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 542/RMČ/2022
Předkladatel: Mária Ševčíková
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


95. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 29.08.2022

č. 542/RMČ/2022


na způsob financování investiční akce „Rekonstrukce a nástavba Domova seniorů Bojčenkova“ a na rozšíření rozsahu zmocnění Rady městské části Praha 14 k provádění souvisejících rozpočtových opatření


Rada městské části Praha 14


I. konstatuje, že

 1. Zastupitelstvo městské části Praha 14 usnesením č. 55/ZMČ/2014 ze dne 30. 9. 2014 schválilo Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 na období 2015 – 2025, jehož součástí je mj. projektový záměr rekonstrukce a rozšíření Domova pro seniory v ul. Bojčenkova včetně zajištění financování investiční akce  

  0

 2. Rada městské části Praha 14 usnesením č. 25/RMČ/2022 ze dne 24. 1. 2022 schválila zahájení zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Rekonstrukce Domova seniorů Bojčenkova 1099“, včetně návrhu zadávací dokumentace a smlouvy k uvedené veřejné zakázce

  0

 3. Rada městské části Praha 14 usnesením č. 530/RMČ/2022 ze dne 22. 8. 2022 rozhodla o výběru nabídky uchazeče Společnost NEPRO & BAK – Bojčenkova (vedoucí společník: NEPRO stavební a.s., IČO: 273 42 093, se sídlem Ve Žlíbku 1621/104, 193 00 Praha 9 a společník: BAK stavební společnost, a.s., IČO: 284 02 758, se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9) v rámci zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Rekonstrukce Domova seniorů Bojčenkova 1099“, jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako nejvýhodnější

  0

II. souhlasí

 1. s návrhem na způsob financování investiční akce „Rekonstrukce a nástavba Domova seniorů Bojčenkova“ dle přílohy č. 1

  0

 2. s rozšířením rozsahu zmocnění Rady městské části Praha 14 k provádění rozpočtových opatření nad rámec původního rozsahu zmocnění dle usnesení č. 10/ZMČ/2022, které se bude týkat provádění rozpočtových opatření souvisejících s financováním investiční akce „Rekonstrukce a nástavba Domova seniorů Bojčenkova“

  0

III. ukládá

 1. předložit návrh dle bodu II. tohoto usnesení na jednání Zastupitelstva městské části Praha 14

  Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka

  Termín plnění: 06.09.2022

  0


Na vědomí:

OŘEŠ, OI, OSVZ

7. na způsob financování investiční akce „Rekonstrukce a nástavba Domova seniorů Bojčenkova“ a na rozšíření rozsahu zmocnění Rady městské části Praha 14 k provádění souvisejících rozpočtových opatření
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 542/RMČ/2022
Předkladatel: Mária Ševčíková

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...