45. na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 0064/2019/OHS_OddT/1050 ze dne 25. 2. 2019

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 526/RMČ/2022
Předkladatel: Eva Koplíková
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


94. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 22.08.2022

č. 526/RMČ/2022


na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 0064/2019/OHS_OddT/1050 ze dne 25. 2. 2019


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

  1. uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 0064/2019/OHS_OddT/1050 ze dne 25. 2. 2019 se spol. PARECO s.r.o., IČO: 27165329, a to ve znění dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

    0

II. ukládá

  1. zajistit veškerá právní jednání k provedení bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 31.08.2022

    0


Na vědomí:

OHS, OŘEŠ, OPKČ

45. na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 0064/2019/OHS_OddT/1050 ze dne 25. 2. 2019
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 526/RMČ/2022
Předkladatel: Eva Koplíková

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...