48. pravidelné jednání Rady městské části

Orgán: Rada městské části Praha 14
Datum a čas jednání: 8. 4. 2024 15:00 - (není zadáno)
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 759, Bryksova ul., Praha 9
Číslo usnesení
174/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
2.
Jednání
na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu ve veřejném zájmu o velikosti 3 + 1 v č. p. 745 Maňákova ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, za podmínky ukončení stávajícího nájmu a vrácení stávajícího bytu
Číslo usnesení
175/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
3.
Jednání
na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu ve veřejném zájmu o velikosti 2 + kk v č. p. 754 Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, za podmínky ukončení stávajícího nájmu a vrácení stávajícího bytu
Číslo usnesení
176/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
4.
Jednání
na přidělení bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 756, Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14
Číslo usnesení
177/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
5.
Jednání
na souhlas s revokací usnesení č. 127/RMČ/2024 ze dne 18. 3. 2024 a na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu ve veřejném zájmu o velikosti 2 + kk v č. p. 755 Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, za podmínky ukončení stávajícího nájmu a vrácení stávajícího bytu
Číslo usnesení
178/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
6.
Jednání
na souhlas s udělením záštity starosty MČ Praha 14 - použitím loga městské části Praha 14
Číslo usnesení
179/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
7.
Jednání
na jmenování vedoucího odboru dopravních přestupků ÚMČ Praha 14
Číslo usnesení
180/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Koplíková Eva, Mgr.
Poř. číslo
8.
Jednání
k informaci o provedení inventarizace majetku a závazků hl. m. Prahy ve svěřené správě městské části Praha 14 k 31. 12. 2023
Číslo usnesení
181/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Koplíková Eva, Mgr.
Poř. číslo
9.
Jednání
na schválení revize instrukce QI 42-02-04 Úprava podmínek práva svobodného přístupu k informacím
Číslo usnesení
182/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Koplíková Eva, Mgr.
Poř. číslo
10.
Jednání
na uzavření darovací smlouvy společnosti Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s. r. o.
Číslo usnesení
183/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Liška Jan, Ing.
Poř. číslo
11.
Jednání
na uzavření smlouvy o výpůjčce s TSK hl. m. Prahy, a. s. č. 9/24/1250/011 - Den Země a Reuse den Prahy 14
Číslo usnesení
184/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Liška Jan, Ing.
Poř. číslo
12.
Jednání
k žádosti o poskytnutí mimořádného finančního daru
Číslo usnesení
185/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
13.
Jednání
na schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí jednoleté dotace neinvestiční programové dotace
Číslo usnesení
186/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
14.
Jednání
na poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu pro podporu kultury, sportu, volného času a globálních témat v roce 2024
Číslo usnesení
187/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
15.
Jednání
na poskytnutí účelového příspěvku mateřským a základním školám zřízeným městskou částí Praha 14 určeného na realizaci části opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací v roce 2024, v rámci školního roku 2023/2024
Číslo usnesení
188/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
16.
Jednání
na 2. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2024
Číslo usnesení
189/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
17.
Jednání
na vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem „Izolační zeleň Českobrodská – etapa II“
Číslo usnesení
190/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
21.
Jednání
na zahájení veřejné zakázky na stavební práce „ZŠ Šimanovská – rekonstrukce sociálního zařízení“ zadávané formou otevřeného podlimitního řízení
Číslo usnesení
191/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
23.
Jednání
na zahájení otevřeného řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem „Pojištění majetku a odpovědnosti městské části Praha 14“
Číslo usnesení
192/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Koplíková Eva, Mgr.
Poř. číslo
24.
Jednání
na uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 0121/2022/OSM/1070 ze dne 29. 4. 2022
Číslo usnesení
193/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
25.
Jednání
na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemky parc. č. 221/280, 221/281, 221/428, vše v k. ú. Černý Most, se společností PREdistribuce, a.s.
Číslo usnesení
194/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
26.
Jednání
na podání žádosti o odejmutí mostu v ul. Lednická s navazujícími pozemky, v k. ú. Kyje, ze svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14
Číslo usnesení
195/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
27.
Jednání
k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k výkupu pozemku parc. č. 1356/3 v k.ú. Hloubětín do svého vlastnictví
Číslo usnesení
196/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
28.
Jednání
k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 2653/36 v k.ú. Kyje, případně jeho části o výměře 5 336 m2
Číslo usnesení
197/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
29.
Jednání
k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko ke směně části pozemku parc. č. 782/28, ve vlastnictví HMP, za část pozemku parc. č. 782/20, ve vlastnictví právnické osoby, k.ú. Hloubětín
Číslo usnesení
198/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
30.
Jednání
na uzavření dodatku č. 1 k rámcové dohodě na úklid motoristických a nemotoristických komunikací se spol. Pražské služby, a.s.
Číslo usnesení
199/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Tománková Soňa
Poř. číslo
31.
Jednání
na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. j. 0622/2023/OI_OddI/1050 na stavební práce na akci „Přestavba komunitního centra na základní školu Baštýřská“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení
Číslo usnesení
200/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
48. pravidelné jednání Rady městské části
Orgán: Rada městské části Praha 14
Datum a čas jednání: 8. 4. 2024 15:00 - (není zadáno)

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...