90. pravidelné jednání Rady městské části

Orgán: Rada městské části Praha 14
Datum a čas jednání: 13. 6. 2022 15:00 - (není zadáno)
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 752, Maňákova ul., Praha 9
Číslo usnesení
350/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
2.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 758, Bryksova ul., Praha 9
Číslo usnesení
351/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
3.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 751, Maňákova ul., Praha 9
Číslo usnesení
352/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
4.
Jednání
na obnovu nájmu bytu č. 1 o velikosti 3 + 1 v č. p. 752, Maňákova ul., Praha 9
Číslo usnesení
353/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
5.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 751, Maňákova ul., Praha 9
Číslo usnesení
354/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
6.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 750, Bryksova ul., Praha 9
Číslo usnesení
355/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
7.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 754, Kardašovská ul., Praha 9
Číslo usnesení
356/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
8.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 755, Kardašovská ul., Praha 9
Číslo usnesení
357/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
9.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 670, Kardašovská ul., Praha 9
Číslo usnesení
358/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
10.
Jednání
na souhlas s revokací usnesení č. 212/RMČ/2019 ze dne 29. 4. 2019
Číslo usnesení
359/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
11.
Jednání
na schválení uzavření dodatků k nájemním smlouvám
Číslo usnesení
360/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
12.
Jednání
na schválení znění kupní smlouvy k prodeji nemovitostí v rámci družstevní privatizace Ronešova a udělení souhlasu s nabytím družstevního podílu k jednotlivým bytům
Číslo usnesení
361/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
13.
Jednání
vyjádření městské části Praha 14 k návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu)
Číslo usnesení
362/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
14.
Jednání
na plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14
Číslo usnesení
363/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
15.
Jednání
na volbu přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9
Číslo usnesení
364/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Koplíková Eva, Mgr.
Poř. číslo
17.
Jednání
Plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. čtvrtletí roku 2022
Číslo usnesení
365/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
18.
Jednání
na rozšíření rozsahu zmocnění Rady městské části Praha 14 k provádění rozpočtových opatření a na zmocnění Rady městské části Praha 14 k provádění úprav finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14
Číslo usnesení
366/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
19.
Jednání
na 8. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2022
Číslo usnesení
367/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
20.
Jednání
na 1. úpravu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 na rok 2022
Číslo usnesení
368/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
21.
Jednání
žádosti na uzavření Dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě č. INO/16/06/000399/2021 o poskytnutí návratné finanční výpomoci městské části Praha 14
Číslo usnesení
369/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
22.
Jednání
na zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci „Souvislá údržba části bezejmenné místní komunikace mezi ulicemi Čelákovická – Morušová“
Číslo usnesení
370/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
24.
Jednání
na určení priorit doplňování vybavenosti v rozvojové lokalitě Kyje-Hutě pro účely vyjednávání o kontribucích
Číslo usnesení
371/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Novotný Tomáš, Ing.
Poř. číslo
25.
Jednání
k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o vydání stanoviska k úplatnému převodu pozemků parc. č. 2579/3 a parc. č. 1249/3, k. ú . Hloubětín
Číslo usnesení
372/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
26.
Jednání
na uzavření nájemní smlouvy na pozemky parc. č. 938 a parc. č. 1009/1, k. ú. Hostavice
Číslo usnesení
373/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
27.
Jednání
na uzavření kupní smlouvy na pozemek parc. č. 2653/84, k. ú. Kyje
Číslo usnesení
374/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
28.
Jednání
na uzavření kupní smlouvy na pozemek parc. č. 125, k. ú. Kyje
Číslo usnesení
375/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
29.
Jednání
na uzavření kupní smlouvy na pozemek parc. č. 126/1, k. ú. Kyje
Číslo usnesení
376/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
30.
Jednání
na uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc. č. 1795/1, katastrální území Hloubětín
Číslo usnesení
377/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
31.
Jednání
na uzavření směnné smlouvy se společností Kamenoservis Praha s.r.o.
Číslo usnesení
378/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
33.
Jednání
na výběr variant provedení výstavby, Bytové družstvo Broumarská
Číslo usnesení
379/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
34.
Jednání
na udělení souhlasu se zatížením podílu v Bytovém družstvu Broumarská
Číslo usnesení
380/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
35.
Jednání
na vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem „Dodávka čtyř interaktivních tabulí s bočními křídly včetně příslušenství“
Číslo usnesení
381/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jelenová Zuzana, PhDr.
Poř. číslo
36.
Jednání
ke Zprávě o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 14 v roce 2021 a k Plánu kontrolní činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 14 na rok 2022
Číslo usnesení
382/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Koplíková Eva, Mgr.
Poř. číslo
37.
Jednání
na schválení nového vydání směrnice QS 72-01 V06R00 "Uzavírání a evidence smluv"
Číslo usnesení
383/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Koplíková Eva, Mgr.
Poř. číslo
38.
Jednání
na zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby "Modernizace webových stránek městské části Praha 14" v rámci projektu "Optimalizace procesů a profesionalizace Úřadu městské části Praha 14 IV., registrační číslo projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_120/0016837“
Číslo usnesení
384/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Krátký Jaromír
90. pravidelné jednání Rady městské části
Orgán: Rada městské části Praha 14
Datum a čas jednání: 13. 6. 2022 15:00 - (není zadáno)

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...