34. pravidelné jednání Rady městské části

Orgán: Rada městské části Praha 14
Datum a čas jednání: 6. 11. 2023 15:00 - 7. 11. 2023
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 764, Rochovská ul., Praha 9
Číslo usnesení
657/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
2.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 754, Kardašovská ul., Praha 9
Číslo usnesení
658/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
3.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk č. p. 755, Kardašovská ul., Praha 9
Číslo usnesení
659/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
4.
Jednání
na přidělení bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 766, Rochovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 ve veřejném zájmu, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14
Číslo usnesení
660/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
5.
Jednání
na schválení provedení veřejné soutěže formou elektronické licitace v souladu se Zásadami k pronájmu bytů ve správě městské části Praha 14
Číslo usnesení
661/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
7.
Jednání
na prominutí dluhu zaměstnance vůči městské části Praha 14
Číslo usnesení
662/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Koplíková Eva, Mgr.
Poř. číslo
8.
Jednání
informace o provedených kontrolách výkonu přenesené působnosti na úseku krizového řízení v intencích krizového zákona, zákona o hospodářských opatření pro krizové stavy, zákona o zajišťování obrany České republiky, branného zákona a zákona o vodách
Číslo usnesení
663/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Koplíková Eva, Mgr.
Poř. číslo
9.
Jednání
k volbě přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9
Číslo usnesení
664/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Koplíková Eva, Mgr.
Poř. číslo
10.
Jednání
na poskytnutí dotací v programu „Podpora pečovatelské služby pro občany MČ Praha 14“ na rok 2024
Číslo usnesení
665/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
11.
Jednání
na schválení podání žádosti o dotaci hl. m. Prahy na projekt "Setkání kultur 2024" v rámci "Programu podpory aktivit národnostních menšin na území hl.m. Prahy pro rok 2024"
Číslo usnesení
666/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
12.
Jednání
k žádosti o neinvestiční účelovou dotaci z "Programu podpory aktivit městských částí hl. m. Prahy na realizaci projektu v oblasti pomoci lidem bez domova na lokální úrovni pro rok 2024"
Číslo usnesení
667/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
13.
Jednání
k podání žádosti o dotaci - projekt "Integrace cizinců v MČ Praha 14 v roce 2024" v rámci vyhlášeného dotačního programu v oblasti podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m .Prahy pro rok 2024
Číslo usnesení
668/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
15.
Jednání
na poskytnutí účelového příspěvku mateřským a základním školám zřízeným městskou částí Praha 14 určeného na realizaci části opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací v roce 2023, v rámci školního roku 2023/2024
Číslo usnesení
669/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
16.
Jednání
na způsob financování pořádání lyžařských výcvikových kurzů pro žáky 7. tříd základních škol zřízených městskou částí Praha 14 ve školním roce 2023/2024
Číslo usnesení
670/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
17.
Jednání
na 19. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2023
Číslo usnesení
671/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
18.
Jednání
na uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0259/2023/OI_OddI/1050 na akci „Participativní rozpočet – Dětské hřiště na Hutích“
Číslo usnesení
672/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
19.
Jednání
na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce movitého majetku č. j. 0661/2019/OI/1080 s organizací JAHODA, z.ú.
Číslo usnesení
673/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
20.
Jednání
na uzavření smlouvy o dílo na „Vybudování parkoviště pod poštou“
Číslo usnesení
674/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
21.
Jednání
na vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce „Přestavba komunitního centra na Základní školu Baštýřská“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení
Číslo usnesení
675/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
22.
Jednání
na uzavření kupní smlouvy na prodej spoluvlastnického podílu id 1/4 na pozemcích parc. č. 221/592, 221/593, 221/8, vše k. ú. Černý Most
Číslo usnesení
676/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
23.
Jednání
na uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 0121/2022/OSM/1070 ze dne 29. 4. 2022
Číslo usnesení
677/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
24.
Jednání
na uzavření Dohody o ukončení smlouvy o výpůjčce č. 9/22/1280/004, č. 0496/2022/OSM_OddM/1080, na pozemek parc. č. 1631/1, k. ú. Hloubětín, Praha 9
Číslo usnesení
678/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
25.
Jednání
k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko ke směně pozemků v k.ú. Třeboradice a Kyje
Číslo usnesení
679/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
26.
Jednání
k součinnosti na základě uzavřeného Memoranda o spolupráci pro lokalitu Klánovická ze dne 13. 1. 2023 se společností Central Group 70. investiční s.r.o.
Číslo usnesení
680/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
27.
Jednání
na bezbariérové zpřístupnění stanice metra Rajská zahrada
Číslo usnesení
681/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Tománková Soňa
Poř. číslo
28.
Jednání
na změnu a doplnění spádových oblastí m. č. Praha 14 z důvodu připravované změny obecně závazné vyhlášky č. 1/2023 Sb. hl. m. Prahy o školských obvodech základních škol
Číslo usnesení
682/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
29.
Jednání
na revokaci usnesení č. 638/RMČ/2003 o stanovení finančních částek za pronájem hrobových míst na veřejném pohřebišti v Praze 9 – Kyjích provozovaném městskou částí Praha 14
Číslo usnesení
683/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Koplíková Eva, Mgr.
Poř. číslo
30.
Jednání
na zrušení veřejné zakázky na stavební práce „ZŠ Chvaletická – Divadelní sál II“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení
Číslo usnesení
684/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
34. pravidelné jednání Rady městské části
Orgán: Rada městské části Praha 14
Datum a čas jednání: 6. 11. 2023 15:00 - 7. 11. 2023

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...