16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

Orgán: Zastupitelstvo městské části
Datum a čas jednání: 23. 6. 2022 15:00 - (není zadáno)
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
na program 16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14
Číslo usnesení
17/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
2.
Jednání
na volbu nového člena Rady městské části Praha 14
Číslo usnesení
018/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
3.
Jednání
na uzavření směnné smlouvy se společností Kamenoservis Praha s.r.o.
Číslo usnesení
019/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
4.
Jednání
na uzavření kupní smlouvy na pozemek parc. č. 126/1, k. ú. Kyje
Číslo usnesení
020/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
5.
Jednání
na uzavření kupní smlouvy na pozemek parc. č. 125, k. ú. Kyje
Číslo usnesení
021/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
6.
Jednání
na uzavření kupní smlouvy na pozemek parc. č. 2653/84, k. ú. Kyje
Číslo usnesení
022/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
7.
Jednání
na uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc. č. 1795/1, katastrální území Hloubětín
Číslo usnesení
023/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
8.
Jednání
na prodej bytových jednotek do osobního vlastnictví formou dražby dobrovolné elektronické dle přílohy č. 1
Číslo usnesení
024/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
9.
Jednání
na udělení souhlasu se zatížením podílu v Bytovém družstvu Broumarská
Číslo usnesení
025/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
10.
Jednání
na výběr variant provedení výstavby, Bytové družstvo Broumarská
Číslo usnesení
026/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
11.
Jednání
na Závěrečný účet městské části Praha 14 za rok 2021
Číslo usnesení
027/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
12.
Jednání
na plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. čtvrtletí roku 2022
Číslo usnesení
028/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
13.
Jednání
na I. změnu rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2022
Číslo usnesení
029/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
14.
Jednání
na 1. úpravu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 na rok 2022
Číslo usnesení
030/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
15.
Jednání
k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9
Číslo usnesení
031/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
16.
Jednání
na přijetí Zásad pro koordinaci a projednávání přípravy záměrů a návrhů pro významné dopravní stavby, dopravní změny a dopravní omezení mezi hlavním městem Prahou, Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., a městskými částmi
Číslo usnesení
032/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Novotný Tomáš, Ing.
Poř. číslo
17.
Jednání
na stanovení počtu členů zastupitelstva a k možnosti vytvoření volebních obvodů pro volby do Zastupitelstva městské části Praha 14, konané ve dnech 23. a 24.9.2022
Číslo usnesení
033/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
18.
Jednání
na plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14
Číslo usnesení
034/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
19.
Jednání
k informaci o finančním vypořádání dotací v programech "Jednoletá podpora sociálních a návazných služeb poskytovaných na území MČ Praha 14 nebo občanům MČ Praha 14" a "Víceletá podpora realizace sociálních služeb registrovaných podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách" poskytnutých v roce 2021 z rozpočtu městské části Praha 14
Číslo usnesení
035/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kouklík Martin
Poř. číslo
20.
Jednání
k informaci o finančním vypořádání dotací v rámci Dotačního programu pro podporu kultury, sportu, volného času, MA 21 a globálních témat pro rok 2021 a individuální dotace poskytnuté v roce 2021 z rozpočtu městské části Praha 14
Číslo usnesení
036/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jelenová Zuzana, PhDr.
Poř. číslo
21.
Jednání
na vyhlášení dotačního programu městské části Praha 14 na rok 2022 „Víceletá podpora realizace sociálních služeb registrovaných podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, na roky 2021 - 2022, 2. KOLO /dofinancování služeb/"
Číslo usnesení
037/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kouklík Martin
Poř. číslo
22.
Jednání
na vyhlášení dotačního programu městské části Praha 14 na rok 2023 v oblasti „Podpora pečovatelské služby pro občany MČ Praha 14“
Číslo usnesení
038/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kouklík Martin
Poř. číslo
23.
Jednání
na poskytnutí daru Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Praha 9
Číslo usnesení
039/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kouklík Martin
Poř. číslo
24.
Jednání
k projednání a schválení darovací smlouvy na nábytek, elektrospotřebiče, kompenzační pomůcky
Číslo usnesení
040/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
25.
Jednání
ke Zprávě o činnosti Strategického týmu pro řízení a rozvoj městské části Praha 14 v roce 2021
Číslo usnesení
041/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
26.
Jednání
dodatku č. 1 ke zřizovací listině Mateřské školy Korálek, Praha 9 - Černý Most, Bobkova 766, IČO: 70884501 a dodatku č. 1 ke zřizovací listině Mateřské školy, Praha 9 – Černý Most, Vybíralova 968, IČO: 70884480
Číslo usnesení
042/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jelenová Zuzana, PhDr.
Poř. číslo
27.
Jednání
dodatku č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700, IČO: 49625128
Číslo usnesení
043/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jelenová Zuzana, PhDr.
Poř. číslo
28.
Jednání
Vyjádření Městské části Praha 14 k návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu)
Číslo usnesení
044/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
29.
Jednání
žádosti na uzavření Dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě č. INO/16/06/000399/2021 o poskytnutí návratné finanční výpomoci městské části Praha 14
Číslo usnesení
045/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
30.
Jednání
na podání žádosti o odnětí mostu mezi ulicemi Za Rokytkou a Hodějovská k. ú. Kyje, ze svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14
Číslo usnesení
046/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
32.
Jednání
na podání žádosti o odnětí pozemků parc. č. 1072/273, 1072/275, 1072/276, 1072/282, k. ú. Hloubětín ze svěřené správy městské části Praha 14
Číslo usnesení
047/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
33.
Jednání
na revokaci usnesení č. 46/ZMČ/2021 ze dne 24.6.2021 k uzavření směnné smlouvy na pozemky parc. č. 2647/4, parc. č. 69/4 a parc. č. 69/5, vše k. ú. Kyje
Číslo usnesení
048/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
34.
Jednání
na uzavření Dodatku č.1 ke kupní smlouvě č. 0278/2021/OSM/1010
Číslo usnesení
049/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
35.
Jednání
na podání žádosti o svěření pozemku parc. č. 566/79, k. ú. Hloubětín, do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14
Číslo usnesení
050/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
36.
Jednání
na změnu obsazení kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14
Číslo usnesení
051/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jelenová Zuzana, PhDr.
Poř. číslo
37.
Jednání
ke Zprávě o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 14 v roce 2021 a k Plánu kontrolní činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 14 na rok 2022
Číslo usnesení
052/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Adámek Jan, Ing.
Poř. číslo
38.
Jednání
na zachování stavby torza "černého mostu" v k. ú. Kyje
Číslo usnesení
053/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14
Orgán: Zastupitelstvo městské části
Datum a čas jednání: 23. 6. 2022 15:00 - (není zadáno)

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...