16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

Orgán: Zastupitelstvo městské části
Datum a čas jednání: 23. 6. 2022 17:00 - (není zadáno)
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
na program 16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14
Číslo usnesení
17/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jiří Zajac
Poř. číslo
2.
Jednání
na volbu nového člena Rady městské části Praha 14
Číslo usnesení
018/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jiří Zajac
Poř. číslo
3.
Jednání
na uzavření směnné smlouvy se společností Kamenoservis Praha s.r.o.
Číslo usnesení
019/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jiří Zajac
Poř. číslo
4.
Jednání
na uzavření kupní smlouvy na pozemek parc. č. 126/1, k. ú. Kyje
Číslo usnesení
020/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jiří Zajac
Poř. číslo
5.
Jednání
na uzavření kupní smlouvy na pozemek parc. č. 125, k. ú. Kyje
Číslo usnesení
021/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jiří Zajac
Poř. číslo
6.
Jednání
na uzavření kupní smlouvy na pozemek parc. č. 2653/84, k. ú. Kyje
Číslo usnesení
022/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jiří Zajac
Poř. číslo
7.
Jednání
na uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc. č. 1795/1, katastrální území Hloubětín
Číslo usnesení
023/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jiří Zajac
Poř. číslo
8.
Jednání
na prodej bytových jednotek do osobního vlastnictví formou dražby dobrovolné elektronické dle přílohy č. 1
Číslo usnesení
024/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jiří Zajac
Poř. číslo
9.
Jednání
na udělení souhlasu se zatížením podílu v Bytovém družstvu Broumarská
Číslo usnesení
025/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jiří Zajac
Poř. číslo
10.
Jednání
na výběr variant provedení výstavby, Bytové družstvo Broumarská
Číslo usnesení
026/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jiří Zajac
Poř. číslo
11.
Jednání
na Závěrečný účet městské části Praha 14 za rok 2021
Číslo usnesení
027/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Mária Ševčíková
Poř. číslo
12.
Jednání
na plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. čtvrtletí roku 2022
Číslo usnesení
028/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Mária Ševčíková
Poř. číslo
13.
Jednání
na I. změnu rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2022
Číslo usnesení
029/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Mária Ševčíková
Poř. číslo
14.
Jednání
na 1. úpravu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 na rok 2022
Číslo usnesení
030/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Mária Ševčíková
Poř. číslo
15.
Jednání
k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9
Číslo usnesení
031/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jiří Zajac
Poř. číslo
16.
Jednání
na přijetí Zásad pro koordinaci a projednávání přípravy záměrů a návrhů pro významné dopravní stavby, dopravní změny a dopravní omezení mezi hlavním městem Prahou, Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., a městskými částmi
Číslo usnesení
032/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Tomáš Novotný
Poř. číslo
17.
Jednání
na stanovení počtu členů zastupitelstva a k možnosti vytvoření volebních obvodů pro volby do Zastupitelstva městské části Praha 14, konané ve dnech 23. a 24.9.2022
Číslo usnesení
033/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jiří Zajac
Poř. číslo
18.
Jednání
na plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14
Číslo usnesení
034/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jiří Zajac
Poř. číslo
19.
Jednání
k informaci o finančním vypořádání dotací v programech "Jednoletá podpora sociálních a návazných služeb poskytovaných na území MČ Praha 14 nebo občanům MČ Praha 14" a "Víceletá podpora realizace sociálních služeb registrovaných podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách" poskytnutých v roce 2021 z rozpočtu městské části Praha 14
Číslo usnesení
035/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Martin Kouklík
Poř. číslo
20.
Jednání
k informaci o finančním vypořádání dotací v rámci Dotačního programu pro podporu kultury, sportu, volného času, MA 21 a globálních témat pro rok 2021 a individuální dotace poskytnuté v roce 2021 z rozpočtu městské části Praha 14
Číslo usnesení
036/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zuzana Jelenová
Poř. číslo
21.
Jednání
na vyhlášení dotačního programu městské části Praha 14 na rok 2022 „Víceletá podpora realizace sociálních služeb registrovaných podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, na roky 2021 - 2022, 2. KOLO /dofinancování služeb/"
Číslo usnesení
037/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Martin Kouklík
Poř. číslo
22.
Jednání
na vyhlášení dotačního programu městské části Praha 14 na rok 2023 v oblasti „Podpora pečovatelské služby pro občany MČ Praha 14“
Číslo usnesení
038/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Martin Kouklík
Poř. číslo
23.
Jednání
na poskytnutí daru Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Praha 9
Číslo usnesení
039/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Martin Kouklík
Poř. číslo
24.
Jednání
k projednání a schválení darovací smlouvy na nábytek, elektrospotřebiče, kompenzační pomůcky
Číslo usnesení
040/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jiří Zajac
Poř. číslo
25.
Jednání
ke Zprávě o činnosti Strategického týmu pro řízení a rozvoj městské části Praha 14 v roce 2021
Číslo usnesení
041/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Mária Ševčíková
Poř. číslo
26.
Jednání
dodatku č. 1 ke zřizovací listině Mateřské školy Korálek, Praha 9 - Černý Most, Bobkova 766, IČO: 70884501 a dodatku č. 1 ke zřizovací listině Mateřské školy, Praha 9 – Černý Most, Vybíralova 968, IČO: 70884480
Číslo usnesení
042/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zuzana Jelenová
Poř. číslo
27.
Jednání
dodatku č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700, IČO: 49625128
Číslo usnesení
043/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zuzana Jelenová
Poř. číslo
28.
Jednání
Vyjádření Městské části Praha 14 k návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu)
Číslo usnesení
044/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jiří Zajac
Poř. číslo
29.
Jednání
žádosti na uzavření Dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě č. INO/16/06/000399/2021 o poskytnutí návratné finanční výpomoci městské části Praha 14
Číslo usnesení
045/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Mária Ševčíková
Poř. číslo
30.
Jednání
na podání žádosti o odnětí mostu mezi ulicemi Za Rokytkou a Hodějovská k. ú. Kyje, ze svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14
Číslo usnesení
046/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jiří Zajac
Poř. číslo
32.
Jednání
na podání žádosti o odnětí pozemků parc. č. 1072/273, 1072/275, 1072/276, 1072/282, k. ú. Hloubětín ze svěřené správy městské části Praha 14
Číslo usnesení
047/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jiří Zajac
Poř. číslo
33.
Jednání
na revokaci usnesení č. 46/ZMČ/2021 ze dne 24.6.2021 k uzavření směnné smlouvy na pozemky parc. č. 2647/4, parc. č. 69/4 a parc. č. 69/5, vše k. ú. Kyje
Číslo usnesení
048/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jiří Zajac
Poř. číslo
34.
Jednání
na uzavření Dodatku č.1 ke kupní smlouvě č. 0278/2021/OSM/1010
Číslo usnesení
049/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jiří Zajac
Poř. číslo
35.
Jednání
na podání žádosti o svěření pozemku parc. č. 566/79, k. ú. Hloubětín, do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14
Číslo usnesení
050/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jiří Zajac
Poř. číslo
36.
Jednání
na změnu obsazení kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14
Číslo usnesení
051/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zuzana Jelenová
Poř. číslo
37.
Jednání
ke Zprávě o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 14 v roce 2021 a k Plánu kontrolní činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 14 na rok 2022
Číslo usnesení
052/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jan Adámek
Poř. číslo
38.
Jednání
na zachování stavby torza "černého mostu" v k. ú. Kyje
Číslo usnesení
053/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jiří Zajac
16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14
Orgán: Zastupitelstvo městské části
Datum a čas jednání: 23. 6. 2022 17:00 - (není zadáno)

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...