11. pravidelné jednání Rady městské části

Orgán: Rada městské části Praha 14
Datum a čas jednání: 13. 3. 2023 15:00 - 13. 3. 2023
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 670, Kardašovská ul., Praha 9
Číslo usnesení
106/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
2.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 756, Kardašovská ul., Praha 9 - kopie
Číslo usnesení
107/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
3.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 1071, Bří Venclíků ul., Praha 9
Číslo usnesení
108/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
4.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 764, Rochovská ul., Praha 9
Číslo usnesení
109/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
5.
Jednání
na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu ve veřejném zájmu o velikosti 2 + kk v č. p. 756, Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, za podmínky ukončení stávajícího nájmu a vrácení stávajícího bytu
Číslo usnesení
110/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
6.
Jednání
na zpětvzetí výpovědi nájemní smlouvy, nebytové prostory v objektu č.p. 668, ul. Kardašovská, Praha 14 – Hloubětín
Číslo usnesení
111/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
7.
Jednání
na zohlednění dopadů změn nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě a kumulativní výše inflace ke smlouvě o dílo č. 0859/2017/SMP14/1050 na zajištění služby a dodávky hygienických potřeb spočívající v provádění pravidelných, mimořádných a havarijních úklidových služeb v objektech spravovaných Správou majetku Praha 14, a.s.
Číslo usnesení
112/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
8.
Jednání
na schválení jednacího řádu výborů Zastupitelstva městské části Praha 14
Číslo usnesení
113/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
9.
Jednání
na změny v obsazení komisí Rady městské části Praha 14
Číslo usnesení
114/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
10.
Jednání
na poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu pro podporu kultury, sportu, volného času, MA 21 a globálních témat v roce 2023
Číslo usnesení
115/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
11.
Jednání
na udělení souhlasu s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 68.954 Kč Mateřskou školou Praha 9 – Hloubětín, Zelenečská 500, příspěvková organizace
Číslo usnesení
116/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
12.
Jednání
na udělení souhlasu s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 20 000,- Kč Mateřskou školou Praha 9 – Hloubětín, Zelenečská 500, příspěvková organizace
Číslo usnesení
117/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
13.
Jednání
na uzavření dohody o provedení práce mezi ředitelem základní školy jako zaměstnancem a základní školou jako zaměstnavatelem v rámci projektu „ZŠ Vybíralova - Šablony III „ reg. č.CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0021241
Číslo usnesení
118/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
14.
Jednání
na uzavření smlouvy na zajištění sanace prostor po havárii v objektu Základní školy, Praha 9 – Hloubětín, Hloubětínská 700
Číslo usnesení
119/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
15.
Jednání
k dodatku č. 3 ke zřizovací listině Mateřské školy Praha 9 - Hloubětín, Zelenečská 500, příspěvková organizace
Číslo usnesení
120/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
16.
Jednání
k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě č. INO/16/06/00378/2019 o poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha 14
Číslo usnesení
121/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
17.
Jednání
na objednání odstranění nevhodných dřevin a keřů, včetně pařezů a kořenů v rámci akce „Participativní rozpočet – dětské hřiště na Hutích“
Číslo usnesení
122/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
18.
Jednání
na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce gastro zařízení č. j. 0182/2018/OI/1080 mezi MČ Praha 14 a příspěvkovou organizací Mateřská škola, Praha 9 – Lehovec, Chvaletická 917
Číslo usnesení
123/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
19.
Jednání
na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce gastro zařízení č. j. 0880/2017/OI/1080 mezi MČ Praha 14 a příspěvkovou organizací Základní škola, Praha 9 – Lehovec, Chvaletická 918
Číslo usnesení
124/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
20.
Jednání
na 3. rozpočtové opatření v období rozpočtového provizoria finančního hospodaření městské části Praha 14 na rok 2023
Číslo usnesení
125/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
21.
Jednání
ke Zprávě o činnosti Strategického týmu pro řízení a rozvoj městské části Praha 14 v roce 2022
Číslo usnesení
126/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
22.
Jednání
k pravidlům a harmonogramu participativního rozpočtu "ČTRNÁCTKA PODLE VÁS" vyhlášenému v roce 2023
Číslo usnesení
127/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Liška Jan, Ing.
Poř. číslo
23.
Jednání
na vyhlášení Programu prevence nádorového onemocnění prsu pro občany městské části Praha 14
Číslo usnesení
128/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
24.
Jednání
vyjádření městské části Praha 14 k dokumentaci "Stavba č. 7981 TV Za Horou, etapa 0009 Třešňová - sever"
Číslo usnesení
129/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Tománková Soňa
Poř. číslo
25.
Jednání
k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k bezúplatnému převodu pozemku parc. č. 2468/2, k.ú. Hloubětín
Číslo usnesení
130/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
26.
Jednání
na podání žádosti o svěření bytových domů č. p. 1260, 1261, 1262, 1264 a 1271 včetně pozemků, k. ú. Kyje, do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14
Číslo usnesení
131/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
27.
Jednání
na uzavření kupní smlouvy se Společenstvím vlastníků Za Černým mostem 1527, IČO: 27210057, na část pozemku parc. č. 2887/1 v k.ú. Kyje
Číslo usnesení
132/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
28.
Jednání
na uzavření kupní smlouvy se Společenstvím vlastníků Maršovská 800, IČO: 26757184, na část pozemku parc. č. 1204/1 v k.ú. Kyje
Číslo usnesení
133/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
29.
Jednání
ke zpracování Kroniky městské části Praha 14 za rok 2021
Číslo usnesení
134/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
30.
Jednání
na uzavření dodatku č. 4 k Pojistné smlouvě č. 0014409018 s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s.
Číslo usnesení
135/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Koplíková Eva, Mgr.
Poř. číslo
31.
Jednání
k akčnímu plánu rozvoje MČ Praha 14 a Strategii udržitelného rozvoje 2025+
Číslo usnesení
136/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Liška Jan, Ing.
Poř. číslo
32.
Jednání
na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemky v k.ú. Černý Most se společností PODA pro akci "OMS PODA - Rajská zahrada Praha"
Číslo usnesení
137/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
33.
Jednání
na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemky parc. č. 881/27 a parc. č. 961, k.ú. Hostavice, se společností Market Invest CZ s.r.o.
Číslo usnesení
138/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
34.
Jednání
k zapojení městské části Praha 14 do systému na podporu lokální ekonomiky Corrency
Číslo usnesení
139/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
35.
Jednání
na uzavření smlouvy na zajištění opravy prostor po havárii v objektu Základní školy, Praha 9 – Hloubětín, Hloubětínská 700
Číslo usnesení
140/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
36.
Jednání
na uzavření kupní smlouvy se Společenstvím vlastníků Pelušková 1443, Lipnická 1448, IČO: 27108325, na část pozemku parc. č. 2886/1 v k.ú. Kyje
Číslo usnesení
141/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
37.
Jednání
na uzavření nájemní smlouvy na část pozemků parc. č. 2889/3, parc. č. 2889/4 a parc. č. 2788/1 se společností GLOB Production, s.r.o. na dobu určitou
Číslo usnesení
142/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
11. pravidelné jednání Rady městské části
Orgán: Rada městské části Praha 14
Datum a čas jednání: 13. 3. 2023 15:00 - 13. 3. 2023

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...