9. pravidelné jednání Rady městské části

Orgán: Rada městské části Praha 14
Datum a čas jednání: 23. 2. 2023 13:30 - (není zadáno)
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 739, Bobkova ul., Praha 9
Číslo usnesení
061/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
2.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 745, Maňákova ul., Praha 9
Číslo usnesení
062/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
3.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 670, Kardašovská ul., Praha 9
Číslo usnesení
063/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
4.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 670, Kardašovská ul., Praha 9
Číslo usnesení
064/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
5.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 756, Kardašovská ul., Praha 9
Číslo usnesení
065/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
6.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 755, Bobkova ul., Praha 9
Číslo usnesení
066/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
7.
Jednání
na uzavření smlouvy o podnájmu
Číslo usnesení
067/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
8.
Jednání
na prodloužení smlouvy o podnájmu
Číslo usnesení
068/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
9.
Jednání
na prodloužení podnájemní smlouvy
Číslo usnesení
069/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
10.
Jednání
na prodloužení smlouvy o podnájmu
Číslo usnesení
070/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
11.
Jednání
na prodloužení smlouvy o podnájmu
Číslo usnesení
071/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
12.
Jednání
na prodloužení smlouvy o podnájmu
Číslo usnesení
072/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
13.
Jednání
na podání žádosti o dotaci - Projekt MČ na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2023
Číslo usnesení
073/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
14.
Jednání
na poskytnutí daru na rehabilitaci ve zdravotnickém zařízení
Číslo usnesení
074/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
15.
Jednání
k finančnímu vypořádání dotací a podpor poskytnutých z rozpočtu MČ Praha 14 v oblastech kultura, sport, volný čas, MA 21 a globální témata v roce 2022
Číslo usnesení
075/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
16.
Jednání
ke zřízení dotační komise pro hodnocení žádostí v Dotačním programu pro podporu kultury, sportu, volnočasových aktivit, MA 21 a globálních témat v roce 2023 a jmenování jejích členů
Číslo usnesení
076/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
17.
Jednání
k rezignaci člena komise územního rozvoje a veřejného prostoru
Číslo usnesení
077/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Koplíková Eva, Mgr.
Poř. číslo
18.
Jednání
na obsazení pracovních míst vedoucího odboru dopravy a odboru kanceláře úřadu a ke jmenování vedoucího odboru dopravy ÚMČ Praha 14
Číslo usnesení
078/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Koplíková Eva, Mgr.
Poř. číslo
19.
Jednání
k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 a ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za II. pololetí roku 2022
Číslo usnesení
079/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
20.
Jednání
na uzavření darovacích smluv pro zajištění plesu městské části Praha 14
Číslo usnesení
080/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
21.
Jednání
k převodu peněžních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Mateřská škola Sluníčko, Praha 9 – Černý Most, Gen. Janouška 1005
Číslo usnesení
081/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
22.
Jednání
ke změně využití KC Baštýřská
Číslo usnesení
082/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
23.
Jednání
na 1. rozpočtové opatření v období rozpočtového provizoria finančního hospodaření městské části Praha 14 na rok 2023
Číslo usnesení
083/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
24.
Jednání
na použití rezervy kapitálových výdajů (nad rámec uvedených kapitálových výdajů) v období rozpočtového provizoria finančního hospodaření městské části Praha 14 dle Pravidel pro hospodaření městské části Praha 14 na rok 2023 v období rozpočtového provizoria
Číslo usnesení
084/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
25.
Jednání
k předložení žádostí o poskytnutí dotací z investiční rezervy pro MČ ve schváleném rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2023
Číslo usnesení
085/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
26.
Jednání
na uzavření dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě č. j. 0012/2023/OI_OddI/1170 na akci „REKONSTRUKCE DOMOVA SENIORŮ BOJČENKOVA 1099 – SPRÁVCE STAVBY – OPAKOVANÉ ŘÍZENÍ“
Číslo usnesení
086/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
27.
Jednání
na uzavření darovací smlouvy s DDM Praha 9
Číslo usnesení
087/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Liška Jan, Ing.
Poř. číslo
28.
Jednání
na uzavření smlouvy s TSK hl. m. Prahy, a.s. o výpůjčce ploch určených k realizaci venkovní výstavy ke kampani „Chceme tu mít čisto"
Číslo usnesení
088/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Liška Jan, Ing.
Poř. číslo
29.
Jednání
na uzavření smlouvy o spolupráci při realizaci farmářských trhů pro rok 2023
Číslo usnesení
089/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
30.
Jednání
na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemek parc. č. 170 v k.ú. Kyje se společností Quantcom, a.s.
Číslo usnesení
090/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
31.
Jednání
na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemky parc. č. 939/1, 946, k. ú. Hostavice, se společností PREdistribuce, a.s.
Číslo usnesení
091/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
32.
Jednání
na uzavření nájemní smlouvy na pozemek parc. č. 2647/4, k. ú. Kyje
Číslo usnesení
092/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
33.
Jednání
k uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 996, k. ú. Hostavice, se Spolkem Hostavice Praha 14
Číslo usnesení
093/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
34.
Jednání
na uzavření kupní smlouvy s Bytovým družstvem "DOMOV"
Číslo usnesení
094/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
35.
Jednání
na uzavření dodatku č.1 se společností Kolektory Praha, a.s. ke smlouvě č. 0313/2021/OI/1101
Číslo usnesení
095/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
36.
Jednání
na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o technické podpoře se společností VITA Software, s.r.o.
Číslo usnesení
096/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Krátký Jaromír
Poř. číslo
37.
Jednání
na uzavření smlouvy o výrobě pořadu a poskytnutí licence s PRAHA TV s.r.o.
Číslo usnesení
097/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
38.
Jednání
na jmenování členů projektového týmu
Číslo usnesení
098/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
39.
Jednání
na schválení předložení žádosti o podporu v rámci vyhlášené výzvy č. 10. IROP - eGovernment a kybernetická bezpečnost - SC 1.1 (VRR), projekt: „Informační systém pro monitorování a správu bezpečnostních událostí (IS SIEM)“
Číslo usnesení
099/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
40.
Jednání
na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo čj. 0444/2018/OPKC_OddPVZ/1050 se spol. AVE Pražské komunální služby a.s.
Číslo usnesení
100/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Koplíková Eva, Mgr.
Poř. číslo
41.
Jednání
k podnětu na pořízení změny Územního plánu SÚ hlavního města Prahy zkráceným postupem na pozemku parc. č. 2588/3 (části) v kat. území Kyje ze ZMK na ZVO-D
Číslo usnesení
101/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Tománková Soňa
9. pravidelné jednání Rady městské části
Orgán: Rada městské části Praha 14
Datum a čas jednání: 23. 2. 2023 13:30 - (není zadáno)

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...