3. pravidelné jednání Rady městské části

Orgán: Rada městské části Praha 14
Datum a čas jednání: 5. 12. 2022 16:00 - (není zadáno)
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
na uzavření dodatku k nájemní smlouvě prostoru nesloužícího podnikání v objektu č.p. 969, ul. Vybíralova, Praha 14 – Černý Most
Číslo usnesení
717/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
2.
Jednání
na uzavření nájemní smlouvy prostoru nesloužícího podnikání v objektu č.p. 750 ulice Bryksova, Praha 14 – Černý Most
Číslo usnesení
718/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
3.
Jednání
na schválení vzoru podnájemní smlouvy na dobu neurčitou – BD Ronešova
Číslo usnesení
719/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
4.
Jednání
na realizaci dostupného družstevního bydlení Broumarská, schválení uzavření smlouvy o právu stavby s možností budoucího bezúplatného převodu pozemků
Číslo usnesení
720/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
5.
Jednání
na změnu stanov společnosti Správa majetku Praha 14, a.s.
Číslo usnesení
721/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
6.
Jednání
na změnu zakladatelské listiny společnosti Technické služby Prahy 14 SP, s.r.o., IČO: 242 49 955
Číslo usnesení
722/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
8.
Jednání
dodatku č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Praha 14 kulturní
Číslo usnesení
723/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
9.
Jednání
k volbě přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9
Číslo usnesení
724/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Koplíková Eva, Mgr.
Poř. číslo
10.
Jednání
na prodloužení smlouvy o podnájmu
Číslo usnesení
725/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
11.
Jednání
na uzavření smlouvy o podnájmu
Číslo usnesení
726/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
12.
Jednání
na uzavření smlouvy o podnájmu
Číslo usnesení
727/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
13.
Jednání
na uzavření dodatku č. 1 k veřejnosprávní smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č. DOT/11/04/029146/2021 mezi Městskou částí Praha 14 a Hlavním městem Prahou v rámci projektu „MHMP – sociální bydlení“ s reg. č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0015473 financovaného z Operačního programu Zaměstnanost
Číslo usnesení
728/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
14.
Jednání
na poskytnutí návratné finanční výpomoci Oblastnímu spolku Českého červeného kříže, neziskové organizaci Jahoda, z.ú., neziskové organizaci Neposeda, z.ú. a neziskové organizaci Motýlek, z.ú.
Číslo usnesení
729/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
16.
Jednání
na odvolání stávajících a jmenování nových členů Redakční rady časopisu Čtrnáctka
Číslo usnesení
730/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
17.
Jednání
k místní Agendě 21
Číslo usnesení
731/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Liška Jan, Ing.
Poř. číslo
18.
Jednání
novelizace pražských stavebních předpisů – novelizace přílohy č. 3 – systém přepočtu parkovacích stání v území
Číslo usnesení
732/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Tománková Soňa
Poř. číslo
19.
Jednání
na úpravu odpisových plánů příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 14 na rok 2022
Číslo usnesení
733/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
20.
Jednání
na uzavření smlouvy na zajištění sanace prostor po havárii v objektu Základní školy, Praha 9 – Lehovec, Chvaletická 918
Číslo usnesení
734/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
21.
Jednání
na 21. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2022
Číslo usnesení
735/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
22.
Jednání
na 4. úpravu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 na rok 2022
Číslo usnesení
736/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
23.
Jednání
k plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. - 3. čtvrtletí roku 2022
Číslo usnesení
737/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
24.
Jednání
na Rozpočtové provizorium finančního hospodaření městské části Praha 14 na rok 2023
Číslo usnesení
738/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
26.
Jednání
na udělení výjimky na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb projektové a procesní podpory č. j. 0512/2022/OI_Odd_Admin/1101
Číslo usnesení
739/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
27.
Jednání
na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Participativní rozpočet – Sportovní vybavení do Plechárny“
Číslo usnesení
740/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
28.
Jednání
na zrušení veřejné zakázky na služby „Správce stavby - Rekonstrukce Domova seniorů Bojčenkova 1099“ zadávané v nadlimitním řízení
Číslo usnesení
741/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
29.
Jednání
na zahájení veřejné zakázky na služby „Správce stavby – Rekonstrukce domova seniorů Bojčenkova 1099 II.“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
Číslo usnesení
742/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
30.
Jednání
na zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci „Oplocení Komunitního centra Baštýřská“
Číslo usnesení
743/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
31.
Jednání
na zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky „Dodávka notebooků“
Číslo usnesení
744/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Krátký Jaromír
Poř. číslo
32.
Jednání
na schválení smlouvy o poskytování IT služeb ve vazbě na zajištění Celoměstské koncepce rozvoje informačních systémů pro potřeby hl.m. Prahy a městských částí na období do roku 2025
Číslo usnesení
745/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Krátký Jaromír
Poř. číslo
33.
Jednání
na souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce na část obecných pozemků parc. č. 2768/1, k.ú. Kyje a parc. č. 948, k.ú. Hostavice pro umístění kontejnerů na sběr textilu s firmou Koutecký s.r.o., IČ 63147084
Číslo usnesení
746/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
34.
Jednání
na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek parc. č. 784/4, k. ú. Hloubětín, se společností PREdistribuce, a.s.
Číslo usnesení
747/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
35.
Jednání
na uzavření smlouvy o výpůjčce budovy č.p. 248, ul. Českobrodská a pozemků se společností Technické služby Prahy 14 SP, s.r.o.
Číslo usnesení
748/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
36.
Jednání
na uzavření darovací smlouvy se společností ADIMO ČR s.r.o., se sídlem Pekařská 638, 150 00 Praha 5, IČO:271 83 118
Číslo usnesení
749/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
38.
Jednání
na uzavření kupní smlouvy se Společenstvím vlastníků jednotek Zelenečská 510-512
Číslo usnesení
750/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
39.
Jednání
k výběru dodavatele na plnění veřejné zakázky malého rozsahu vybavení prostor podatelny a informační kanceláře kancelářským nábytkem po havárii vody
Číslo usnesení
751/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Koplíková Eva, Mgr.
Poř. číslo
40.
Jednání
k Programovému prohlášení Rady městské části Praha 14 pro volební období 2022-2026
Číslo usnesení
752/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
41.
Jednání
na poskytování příspěvků na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku členům Zastupitelstva městské části Praha 14, kteří jsou pověření k přijímání projevu vůle snoubenců, nebo zastupováním městské části Praha 14 na veřejných občanských obřadech
Číslo usnesení
753/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
42.
Jednání
k vyhodnocení veřejné zakázky „Energetická renovace objektů MŠ v Praze 14 IV“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení
Číslo usnesení
754/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
43.
Jednání
na revokaci usnesení Rady městské části Praha 14 č. 688/RMČ/2022
Číslo usnesení
755/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
3. pravidelné jednání Rady městské části
Orgán: Rada městské části Praha 14
Datum a čas jednání: 5. 12. 2022 16:00 - (není zadáno)

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...