2. pravidelné jednání Rady městské části

Orgán: Rada městské části Praha 14
Datum a čas jednání: 21. 11. 2022 16:00 - (není zadáno)
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
na uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 685, nám. Plk Vlčka, Praha 9
Číslo usnesení
684/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
2.
Jednání
na uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 738, Bobkova ul., Praha 9
Číslo usnesení
685/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
3.
Jednání
na vydání souhlasu se společným nájmem bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 757, Bryksova ul., Praha 9
Číslo usnesení
686/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
4.
Jednání
na souhlas s revokací usnesení č. 559/RMČ/2022 ze dne 19. 9. 2022
Číslo usnesení
687/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
5.
Jednání
na jmenování členů a nových předsedů komisí Rady městské části Praha 14
Číslo usnesení
688/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
6.
Jednání
Zásad tvorby a použití zaměstnaneckého fondu městské části Praha 14 pro rok 2023 a rozpočtu zaměstnaneckého fondu městské části Praha 14 pro rok 2023
Číslo usnesení
689/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Koplíková Eva, Mgr.
Poř. číslo
7.
Jednání
informace o provedené kontrole výkonu přenesené a samostatné působnosti územních samosprávných celků na úseku územního rozhodování a stavebního řádu u odboru výstavby Úřadu městské části Praha 14
Číslo usnesení
690/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Koplíková Eva, Mgr.
Poř. číslo
8.
Jednání
na prodloužení smlouvy o podnájmu
Číslo usnesení
691/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
9.
Jednání
na prodloužení smlouvy o podnájmu
Číslo usnesení
692/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
10.
Jednání
na prodloužení smlouvy o podnájmu
Číslo usnesení
693/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
11.
Jednání
k žádosti o neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy na realizaci projektu v oblasti pomoci lidem bez domova
Číslo usnesení
694/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
12.
Jednání
k žádosti o neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy na realizaci projektu v oblasti pomoci lidem bez domova – OPATŘENÍ č. 2
Číslo usnesení
695/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
13.
Jednání
na schválení podání žádosti o individuální účelovou dotaci na zajištění pracovní pozice navigátor Kontaktního místa pro bydlení v rámci projektu „MHMP – sociální bydlení“ s reg. č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0015473 financovaného z Operačního programu Zaměstnanost
Číslo usnesení
696/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
14.
Jednání
na schválení podání žádosti o dotaci hl.m. Prahy na projekt "Setkání kultur 2023" v rámci dotační výzvy MHMP "Program podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2023"
Číslo usnesení
697/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
15.
Jednání
na schválení podání žádosti o dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy na projekt „Integrace cizinců v MČ Praha 14 v roce 2023“, v rámci vyhlášeného dotačního řízení hl. m. Prahy „Program v oblasti podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2023“
Číslo usnesení
698/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
16.
Jednání
na vyhlášení dotačního programu pro podporu kultury, sportu, volného času, MA 21 a globálních témat v roce 2023
Číslo usnesení
699/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
17.
Jednání
na vyplacení mimořádných odměn pro ředitele základních a mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 14 nad rámec instrukce QI 61-01-06 V03 R01 Pravidla pro stanovení platu a poskytování odměn ředitelům škol zřizovaných městskou částí Praha 14 z prostředků na platy poskytovaných ze státního rozpočtu příspěvkovým organizacím městských částí
Číslo usnesení
700/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
18.
Jednání
na poskytnutí účelového příspěvku mateřským a základním školám zřízeným městskou částí Praha 14 určeného na realizaci části opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací v roce 2022
Číslo usnesení
701/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
19.
Jednání
na způsob financování pořádání lyžařských výcvikových kurzů pro žáky 7. tříd základních škol zřízených městskou částí Praha 14 ve školním roce 2022/2023
Číslo usnesení
702/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
20.
Jednání
na souhlas městské části Praha 14 ve věci instalace vstupního systému do části budovy školy užívané Gymnáziem Praha 9, Chodovická 2250
Číslo usnesení
703/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
21.
Jednání
k převodu peněžních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Mateřská škola Sluníčko, Praha 9 – Černý Most, Gen. Janouška 1005
Číslo usnesení
704/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
22.
Jednání
na 20. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2022
Číslo usnesení
705/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
23.
Jednání
ke schválení Smlouvy o financování projektu Modernizace zařízení a vybavení učeben III v rámci Operačního programu - Praha pól růstu ČR.
Číslo usnesení
706/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
24.
Jednání
k zrušení veřejné zakázky „Správce stavby – Polyfunkční budova Černý Most“ zadávané v nadlimitním řízení
Číslo usnesení
707/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
25.
Jednání
na uzavření dodatku č. 2 k SoD č. j. 0215/2022/OI_OddI/1050 na akci „Izolační zeleň Českobrodská – etapa I“
Číslo usnesení
708/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
26.
Jednání
na zajištění realizace nezbytné rekonstrukce bytových jader bytového fondu ve správě MČ Praha 14, tedy investice
Číslo usnesení
709/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
27.
Jednání
na uzavření memoranda o spolupráci se společností GARTAL Českobrodská s.r.o.
Číslo usnesení
710/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
28.
Jednání
na udělení souhlasu se sjezdem na pozemní komunikaci v ul. Českobrodská přes pozemek parc. č. 958/1, k. ú. Hostavice
Číslo usnesení
711/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
29.
Jednání
na uzavření směnné smlouvy se společností GARTAL Herdovská s.r.o.
Číslo usnesení
712/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
30.
Jednání
na uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 708/1 v k.ú. Hloubětín se Společenstvím jednotek vlastníků Poděbradská 579
Číslo usnesení
713/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
31.
Jednání
na vyhodnocení 1. fáze soutěže o návrh zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem „VYBÍRALKA 2024 Umění pro Vybíralku“
Číslo usnesení
714/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
32.
Jednání
na udělení výjimky k provedení prací na akci „Komunitní centrum Jahodnice - slaboproud“
Číslo usnesení
715/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
33.
Jednání
na výběr dodavatele na plnění veřejné zakázky malého rozsahu oprava kancelářských prostor po havárii vody v 1. NP – 5. NP budovy ÚMČ Praha 14 č.p. 1073
Číslo usnesení
716/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Koplíková Eva, Mgr.
2. pravidelné jednání Rady městské části
Orgán: Rada městské části Praha 14
Datum a čas jednání: 21. 11. 2022 16:00 - (není zadáno)

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...