2. na jmenování ředitelky příspěvkové organizace Praha 14 kulturní

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 425/RMČ/2022
Předkladatel: Zuzana Jelenová
Městská část Praha 14
Rada městské části

U S N E S E N Í


92. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 13.07.2022

č. 425/RMČ/2022


na jmenování ředitelky příspěvkové organizace Praha 14 kulturní


Rada městské části


I. jmenuje

 1. v souladu s ust. § 94 odst. 2 písm. g) zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze a ust. § 33 odst. 3 písm. e) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, oba ve znění pozdějších předpisů, Bc. Kateřinu Blažkovou,                                   , do funkce ředitelky příspěvkové organizace Praha 14 kulturní, IČO: 75122987, se sídlem Šimanovská 47, Praha 9, a to s účinností od 14. 7. 2022 na dobu neurčitou

  0

II. schvaluje

 1. uzavření dohody o podmínkách výkonu funkce s nově jmenovanou ředitelkou Bc. Kateřinou Blažkovou, dle vzoru uvedeného v příloze č. 1 tohoto usnesení

  0

III. ukládá

 1. zajistit veškerá právní jednání k provedení bodu I. a II. tohoto usnesení

  Zodpovídá: PhDr. Zuzana Jelenová, místostarostka

  Termín plnění: 14.07.2022

  0


Na vědomí:

Praha14 kulturní, OPKČ, KÚ personální oddělení

2. na jmenování ředitelky příspěvkové organizace Praha 14 kulturní
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 425/RMČ/2022
Předkladatel: Zuzana Jelenová

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...