12. na poskytnutí dotací v programu „Víceletá podpora realizace sociálních služeb registrovaných podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, na roky 2021 – 2022, 2. KOLO /dofinancování služeb/“ na rok 2022

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 065/ZMČ/2022
Předkladatel: Kouklík Martin
Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U S N E S E N Í


17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14
konané dne 06.09.2022

č. 065/ZMČ/2022


na poskytnutí dotací v programu „Víceletá podpora realizace sociálních služeb registrovaných podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, na roky 2021 – 2022, 2. KOLO /dofinancování služeb/“ na rok 2022


Zastupitelstvo městské části


I. bere na vědomí

 1. doporučení dotační komise, pověřené hodnocením projektů k poskytnutí dotací z programu „Víceletá podpora realizace sociálních služeb registrovaných podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, na roky 2021 – 2022, 2. KOLO /dofinancování služeb/“, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

  0

II. schvaluje

 1. poskytnutí dotací v programu „Víceletá podpora realizace sociálních služeb registrovaných podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, na roky 2021 – 2022, 2. KOLO /dofinancování služeb/“ uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení

  0

 2. uzavření dodatků č. 1 veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení, dle vzoru schváleného usnesením Zastupitelstva městské části Praha 14 č. 37/ZMČ/2022 ze dne 23. 6. 2022

   

  0

III. ukládá

 1. zajistit uzavření dodatků č. 1 veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení, dle vzoru schváleného usnesením č. 37/ZMČ/2022 ze dne 23. 6. 2022

   

  Zodpovídá: Martin Kouklík, člen rady

  Termín plnění: 31.10.2022

  0


Na vědomí:

OPKČ, OŘEŠ

12. na poskytnutí dotací v programu „Víceletá podpora realizace sociálních služeb registrovaných podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, na roky 2021 – 2022, 2. KOLO /dofinancování služeb/“ na rok 2022
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 065/ZMČ/2022
Předkladatel: Kouklík Martin

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...